Obsah stránky

 

Stručné informace o projektu MAP Kuřim II

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009410

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2022

 

Projekt je zaměřený na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO, v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Místní akční plán bude pokračovat v území SO ORP Kuřim podporou a společným plánováním škol ve vzdělávání, dojde k rozvoji vzniklých aktivit a partnerství mezi školami a dalšími aktéry ve vzdělávání v regionu, MAP přispěje k sdílení aktivit v území a rozvoji již existujících aktivit. 
MAPem bude rozvinuta již zahájená komunikace škol, zřizovatelů, neziskových organizací, rodičů a dalších aktivních aktérů ve vzdělávání v území mezi sebou. MAPem bude pokračováno v záměru rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v SO ORP Kuřim a v území doje k rozvoji kultury učení, koncepčnímu rozvoji vedení a motivace pracovníků ve školství, inkluze ve školách SO ORP Kuřim, metodické pomoci pedagogům při inkluzi, nastavení metodické pomoci pedagogům ve školách ORP Kuřim, zlepšení motivace žáků i učitelů a nastavení trvalého pedagogického rozvoje škol.

Dojde k rozvinutí v partnerství škol a zlepšení partnerství se zřizovateli a vytvoření dalších partnerství s vzdělávacími institucemi v území a aktivními aktéry ve vzdělávání. Dojde k vytvoření společné vize ve vzdělávání a stanovení reálných priorit a procesů k jejich naplnění. Projekt navazuje na vytvořený dokument MAP a na vytvořená partnerství v regionu.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, podpoření spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, důležité bude shodnout se na prioritách ve vzdělávání v území SO ORP Kuřim a zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Dalším bodem je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání a zlepšení dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte, podpoření škol se slabšími výsledky a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.Projektem dojde v konečném důsledku ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských i základních školách, díky MAP dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve SO ORP Kuřim a pokračování společného plánování v řízení škol, propojení předškolního, základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit:

 •  Možnosti zlepšení podmínek učení ve školách SO ORP Kuřim
 •  Zlepšení manažerských dovedností ředitelů škol SO ORP Kuřim
 •  Podpora nadaných žáků ve školách SO ORP Kuřim
 •  Podpora znevýhodněných žáků a jejich úspěšné začlenění do škol SO ORP Kuřim
 •  Systém poskytnutí metodické podpory školám SO ORP Kuřim
 •  Metody aktivizační formy výuky SO ORP Kuřim
 •  Zlepšení komunikace školy s rodiči okolními institucemi
 •  Pokračování spolupráce a uzavření partnerství s aktivními subjekty v území v oblasti vzdělávání

V důsledku projektu:

 • dojde ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. otevřená komunikace, společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce;
 • k rozvoji a aktualizace Místního akčního plánu vzdělávání;
 • bude naplňována evaluace a monitoring MAP;
 • budou naplňovány cíle Akčního plánu a budou rozvíjeny aktivity vedoucí k zvýšení kvality vzdělávání v území
 • dojde k zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • dojde ke zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Aktuální dění v projektu MAP Kuřim II

Dokumenty projektu MAP Kuřim II

Identifikace místních lídrů projektu MAP Kuřim II - čtenářská gramotnost 

Identifikace místních lídrů projektu MAP Kuřim II - matematická gramotnost 

Identifikace místních lídrů projektu MAP Kuřim II - PS pro další témata