Obsah stránky

 

Stručné informace o projektu MAP Kuřim II

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009410

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2022

 

Projekt bude zaměřený zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO, v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Místní akční plán bude pokračovat v území SO ORP Kuřim podporou a společným plánováním škol ve vzdělávání, dojde k rozvoji vzniklých aktivit a partnerství mezi školami a dalšími aktéry ve vzdělávání v regionu, MAP přispěje k sdílení aktivit v území a rozvoji již existujících aktivit. 
MAPem bude rozvinuta již zahájená komunikace škol, zřizovatelů, neziskových organizací, rodičů a dalších aktivních aktérů ve vzdělávání v území mezi sebou. MAPem bude pokračováno v záměru rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v SO ORP Kuřim a v území doje k rozvoji kultury učení, koncepčnímu rozvoji vedení a motivace pracovníků ve školství, inkluze ve školách SO ORP Kuřim, metodické pomoci pedagogům při inkluzi, nastavení metodické pomoci pedagogům ve školách ORP Kuřim, zlepšení motivace žáků i učitelů a nastavení trvalého pedagogického rozvoje škol.

Dojde k rozvinutí v partnerství škol a zlepšení partnerství se zřizovateli a vytvoření dalších partnerství s vzdělávacími institucemi v území a aktivními aktéry ve vzdělávání. Dojde k vytvoření společné vize ve vzdělávání a stanovení reálných priorit a procesů k jejich naplnění. Projekt navazuje na vytvořený dokument MAP a na vytvořená partnerství v regionu.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, podpoření spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, důležité bude shodnout se na prioritách ve vzdělávání v území SO ORP Kuřim a zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Dalším bodem je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání a zlepšení dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte, podpoření škol se slabšími výsledky a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.Projektem dojde v konečném důsledku ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských i základních školách, díky MAP dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve SO ORP Kuřim a pokračování společného plánování v řízení škol, propojení předškolního, základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit:

1) Možnosti zlepšení podmínek učení ve školách SO ORP Kuřim
2) Zlepšení manažerských dovedností ředitelů škol SO ORP Kuřim
3) Podpora nadaných žáků ve školách SO ORP Kuřim
4) Podpora znevýhodněných žáků a jejich úspěšné začlenění do škol SO ORP Kuřim
5) Systém poskytnutí metodické podpory školám SO ORP Kuřim
6) Metody aktivizační formy výuky SO ORP Kuřim
7) Zlepšení komunikace školy s rodiči okolními institucemi
8) Pokračování spolupráce a uzavření partnerství s aktivními subjekty v území v oblasti vzdělávání

V důsledku projektu dojde k:

1) Zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. otevřená komunikace, společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů
a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
2) Dojde k rozvoji a aktualizace MAP
3) Bude naplňována evaluace a monitoring MAP
4) Budou naplňovány cíle Akčního plánu a rozvoji aktivit vedoucí k zvýšení kvality vzdělávání
5) Dojde k zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
6) Dojde k zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

 

Aktuální dění v projektu MAP Kuřim II