Obsah stránky

ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA BRNĚNSKA, Z.S. 

pro programové období 2021 - 2027

Územní působnost Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. se pro programové období 2021 - 2027 mírně mění. Dvě obe se rozhodli v novém Programovém období spolupracovat s jinou Místní akční skupinou. Naopak 6 nových obcí vyjádřilo zájem spadat pod působnost Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 

Celková rozloha území působnosti MAS pro Programové období 2021 - 2027 činí 529,54 km2 a je tvořena územím 65 obcemi. 
Počet obyvatel dotčeného území je 84.839.

Rozlohou obce zůstává největší obec Ivančice, jejíž katastrální území má přes 4,7 ha.  Následují obce Oslavany, které mají přes 1,8 ha a Kuřim, která má přes 1,7 ha.

Co do počtu obyvatel je největší Kuřim, která téměř jedenáct tisíc obyvatel. Ostatní obce vyjma Ivančic a Rosic, ale mají několikanásobně menší počet obyvatel, z celkového počtu 65 obcí v územní působnosti MAS je jedna třetina obcí (22 obcí) do 500 obyvatel.

Příprava SCLLD

Před zahájením prací na přípravě nové SCLLD bylo možné vycházet z výstupů mid-term evaluace SCLLD pro programové období 2014-2020 do které byla zapojena komunita prostřednictvím 2 jednání fokusních skupin.

Před vlastním zpracováním koncepční části SCLLD bylo potřeba splnit podmínky standardizace MAS. Součástí Standardizace bylo potvrzení území působnosti SCLLD na období 2021-2027, které muselo být stvrzeno podpisy starostek a starostů jednotlivých obcí. Jednání o poskytnutí území jednotlivých obcí do působnosti MAS tak byla zároveň využita ke zjišťování rozvojových potřeba, plánů a dalších podnětů pro přípravu SCLLD. Jednání se odehrávala jak v rámci konání jednotlivých mikroregionů/DSO, tak individuálně s představitelem každé obce, která poskytla své území do působnosti MAS.

S ohledem na opatření proto šíření nemoci COVID-19, probíhalo zapojení široké veřejnosti především skrze on-line nástroje, ankety, sběr projektových záměrů a následné on-line projednání identifikovaných rozvojových potřeb.

- dotazníkové šetření v území

- sběr projektvých záměrů

Do on-line projednání identifikovaných rozvojových potřeba, které se konalo 6.5.2021 se zapojilo 11 aktérů z území

- pozvánka na projednávání včetně podkladů k jednání

- zápis

Po on-line projednání rozvojových potřeb následovalo další projednání identifikovaných potřeba v rámci jednání Valné Hromady MAS, která se konala 9.6.2021. Přítomni byly zástupci soukromého i veřejného sektoru a rozmanitých zájmových skupin.

- pozvánka

- zápis

- příloha zápisu č.3 - Projednávané potřeby území MAS

Po tomto projednání byl zpracován návrh rozvojových potřeba a následně návrh strategie. Oba dokumenty byly před jednáním orgánů MAS poskytnuty k připomínkování široké veřejnosti na stránkách MAS.

- Identifikované rozvojové potřeby k připomínkování

- Návrh SCLLD k připomínkování

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2021–2027

27.8.2021 schválila Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2021–2027.

30.8.2021 byla podana žádost o shválení Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2021–2027 ze strany MMR.

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.
na období 2021–2027
byla dne 18.10.2021 schválena ze strany MMR