Obsah stránky

Informace o projektu MAP III Kuřim

Číslo a název projektu:  02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023007


Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.10.2022

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.11.2023

 

Projektem MAP III Kuřim dojde k podpoře společného plánování a sdílení aktivit v území a podpoře intervencí naplánovaných v místním akčním plánu. Dojde ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě ORP Kuřim.

Projekt Místní akční plán III (MAP III) na území SO ORP Kuřim bude zaměřený zejména na společné budování "KLIMA" ve školách, neziskových organizacích spojených se školstvím, mezi školami, zřizovateli škol, rodiči, dětmi a žáky. Současně se bude zabývat plánováním partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve školství. Využitím lidských zdrojů a zkušeností realizačního týmu z MAP II bude projektem MAP III dále rozvíjena spolupráce škol, posilováno společné porozumění ve vzdělávání a jeho sdílení.

Důraz bude kladen zejména na podporu:
 • vedoucích pracovníků, pedagogů i nepedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, koučování, síťování se zkušenými kolegy;
 • spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků; 
 • aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, nadaných žáků a dalších.
Díky vybudované síti kontaktů mezi všemi cílovými skupinami se bude snadněji informovat o všech činnostech projektu MAP III a tím tak bude rozvíjena spolupráce.
 
Cílem projektu MAP III je v území SO ORP Kuřim:
 • Vytvoření stabilních podmínek učení ve školách.
 • Rozvoj a šíření nových aktivizačních forem učení.
 • Využití koučinku ve školství ke zlepšení KLIMA.
 • Zlepšení KLIMA ve třídách a sborovnách škol.
 • Posílení spolupráce mezi jednotlivými cílovými skupinami projektu.
 • Zvýšení a podpora manažerských dovedností ředitelů škol.
 • Podpora nadaných žáků ve školách.
 • Podpora znevýhodněných žáků a jejich úspěšné začlenění do škol.
 • Systém poskytnutí metodické podpory školám.
 • Metody aktivizační formy výuky.
 • Zlepšení komunikace školy s rodiči, žáky a okolními institucemi.
 • Pokračování spolupráce a uzavření partnerství s aktivními subjekty v území v oblasti vzdělávání.


V důsledku projektu MAP III dojde k:

 • Rozvinutí spolupráce škol na úrovni ředitelů
 • Rozvinutí spolupráce škol na úrovni pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • Rozvinutí spolupráce škol na úrovni rodičů, žáků
 • Rozvinutí spolupráce škol na úrovni neziskových organizací splupracujících se školami
 • Rozvinutí spolupráce škol na úrovni místních firem a zřizovatelů
 • Hledání místních zdrojů pro podporu škol
 • Změny klima ve školách
 • Rozšíření aktivizačních forem učení
 • Rozšíření manažerských dovedností ředitelů škol
 • Vytvoření metodické podpory pro školy

 

Řídící výbor MAP III Kuřim 

Pracovní skupiny MAP III Kuřim 

Aktuality 

Identifikace místních lídrů

Kontakt, dokumenty projektu