Obsah stránky

Základní informace o IROP


Integrovaný regionální operační program (IROP) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Je nástupcem sedmi Regionálních operačních programů a částečně Integrovaného operačního programu z předešlého programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (MAS) je možno předkládat projekty do IROP přes vyhlášené výzvy MAS. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů IROP. Pro tyto konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP byly Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou zásadním vodítkem a podkladem pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží pouze jako podklad pro následnou výzvu MAS Brána Brněnska. MAS Brána Brněnska bude vyhlašovat v programovém rámci IROP výzvy pro tato Opatření CLLD.

Opatření IROP č. 1 - Dopravní infrastruktura

 • specifický cíl 1.2 IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 53
 • znění nadřazené výzvy včetně příloh a specifických pravidel zde
 • otázky a odpovědi k výzvě č. 53 zde

Opatření IROP č. 2 - Cyklo/dopravní infrastruktura

 • specifický cíl 1.2 IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 53
 • znění nadřazené výzvy včetně příloh a specifických pravidel zde
 • otázky a odpovědi k výzvě č. 53 zde

Opatření IROP č. 3 - Sociální podniky

 • specifický cíl 2.2 – Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 65
 • znění nadřazené výzvy včetně příloh a specifických pravidel zde

Opatření IROP č. 4 - Komunitní centra a sociální služby

 • specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 62
 • znění nadřazené výzvy včetně příloh a specifických pravidel zde
 • otázky a odpovědi k výzvě č. 62 zde

Opatření IROP č. 5 - Sociální bydlení

 • specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 62
 • znění nadřazené výzvy včetně příloh a specifických pravidel zde

Opatření IROP č. 6 - Předškolní a školní vzdělávání

 • specifický cíl 2.4 IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • nadřazená výzva nadřazená výzva řídícího orgánu IROP č. 68
 • znění nadřazené výzvy včetně příloh a specifických pravidel zde   
 • otázky a odpovědi k výzvě č. 68 zde  
Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Brána Brněnska, jejich aktuální znění najdete níže.

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce.

Při přípravě projektů v IROP věnujte pozornost kritériím pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů.