Obsah stránky

Základní informace o IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Část pracovníků, která má IROP na starosti, se označuje jako Řídicí orgán IROP. Ten vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekt, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je. IROP podporuje 10 oblastí, tzv. specifických cílů, jedním z nich je Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (MAS) je možno předkládat projektové záměry do IROP přes vyhlášené výzvy MAS. Projektové záměry podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů IROP. Pro tyto konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP byly Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou zásadním vodítkem a podkladem pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. MAS Brána Brněnska bude vyhlašovat v programovém rámci IROP výzvy v oblastech:

  1. Výzva - Doprava

Nadřazená výzva - 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)

  1. výzva – Vzdělávání

Nadřazená výzva - 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)

  1. Výzva – veřejná prostranství

Nadřazená výzva - 73. výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD)