Obsah stránky

Řídící výbor MAP Kuřim IV

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP KuřimRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Kuřim.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Investiční záměry,  Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Na svém prvním zasedání Řídící výbor projednal a schválil svůj statut a jednací řád.

Členy Řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Složení Řídícího výboru MAP Kuřim IV

Jméno, příjmení, titul Organizace
Ing. Jaroslav Martínek Zástupce RT MAP
Tomáš Kříž Starosta obce Čebín, zástupce zřizovatelů škol
Mgr. Hana Mikaušová Zástupce vedení škol (ředitelka ZŠ a MŠ Lelekovice)
Mgr. Lenka Novotná Učitelé (ředitelka MŠ Kuřim)
Miroslava Hemalová v zastoupení Jiřina Súkupová Zástupce ze školních družin (Veverská Bitýška)
Pavlína Zámečníková, Dis. Zástupce ZUŠ - Kuřim 
Mgr. Veronika Snížková Zástupce organizací neformálního vzdělání a SVČ, které působí na území daného MAP
RNDr. Ludmila Tvrzová, PhD. Zástupce organizací neformálního vzdělání a SVČ, které působí na území daného MAP
Bc. Jana Jobová Zástupce kraje/realizačního týmu projektu IDZ 
Bc. Pavlína Kozinová  Zástupce rodičů
Ing. Michaela Košvicová, vz. v plná moc J. Žilková Zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci navštěvují školy v území
Ing. Et. Ing. Jitka Loučná Zástupce ITI Brno
Mgr. Karina Kiesslingová, DiS. Zástupce ORP Kuřim 
Mgr. Lada Drimlová Národní pedagogický institut České republiky - NPI ČR

 

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský