Obsah stránky

„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“

STRUČNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE PRI PRAMENI

 

Podporené z programu:

Intereg V-A, Slovenská republika – Česká republika

 

Žiadateľ:

Obec Belá-Dulice

Belá-Dulice 86, 038 11  Belá-Dulice

 

Doba realizácie projektu:

9/2019 – 2/2021

 

Kód projektu:

SK/FMP/6c/02/012

 

Partner projektu:

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim

 

Celkové výdaje malého projektu:

26 326,80 EUR, z toho dotácia z EFRR: 22 377,77 EUR, ŠR: 2 632,67 EUR, financovanie zo strany obce vo výške 1 316,36 EUR

 

Cieľ projektu:

Cieľom mikroprojektu je  realizácie aktivít, zvýšiť atraktívnosť cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov  regiónu využitím vnútorného  prírodného potenciálu.  Žiadateľ  a HCP je v projekte spoluzodpovedný za špecifické aktivity, ktoré napomôžu k naplneniu jednotlivých aktivít. Hlavný výstup  projektu je  - vybudovanie dvoch oddychových zón v katastri obce Belá-Dulice. Zmapovaním prírodných výtvorov vytvorených  vodou (jaskyne, pramene, mokrade a iné) do mapy a brožúry s popisom zemí regiónu Turca a MAS Brána Brněnska, vytvoria sa podmienky k dobudovaniu  náučných chodníkov. Zároveň očakávame vplyvom realizácie projektu ďalší rozvoj lokálnych služieb a tým aj podpory podnikateľských aktivít, resp. zamestnanosti v daných regiónoch.

 

 

Oblasti dopadu, cieľové skupiny:

Dopad výstupov projektu  na  návštevníkov a obyvateľov cezhraničného regiónu  bude pozitívny
v tom,  že sa  zvýši návštevnosť na území partnerov  mikroprojektu  a zvýši sa atraktívnosť a konkurencieschopnosť v danom území. Výstupy mikroprojektu  uprednostňujú rozšírenie možnosti spoznanie  prírodného a historického potenciálu partnerov mikroprojektu so záujmom obdivovať   prírodné a historické  pamätihodnosti. Mikroprojekt bude mať vysoko pozitívny  vplyv  na  cieľové skupiny a to tak na   nižšie ako vyššie vekové kategórie. Zvýši sa úroveň   v propagačno-osvetovej  rovine  a v rovine prírodno-historickej pre riešené územie. Zvýši sa taktiež edukačný dopad - školeniami a propagáciou, vytvoria sa možnosti podnikania v službách, t.j. ekonomický dopad,
a v neposlednom rade dôjde k ochrane prvkov životného prostredia.

Cieľové skupiny: návštevníci cezhraničného regiónu, obyvatelia regiónu

Obec Belá-Dulice a MAS BB   prostredníctvom svojich webových stránok, zverejnia výstupy projektu.

Spoločná realizácia

Hlavná časť projektu, vybudovanie Oddychových zón - pri prírodnom prameni a verejnej studni  bude realizovaná na území žiadateľa, par. č. 862/1; par. č. 2762/1. Od začiatku realizácie projektu sa partneri budú podieľať na príprave podkladov (brožúrka,  mapa), zabezpečenie putovnej výstavy detských kresieb v ČR a  SR na tému voda, zabezpečenie školenia na tému voda u VP a HCP a spoločne zorganizujú návštevu regiónu Turca + slávnostné otvorenie oddychových zón.

 

Výstupy:

  1. Oddychové zóny
  2. Návšteva HCP 1x na Slovensku
  3. Putovná výstava detských kresieb v ČR a SR
  4. Brožúrka, mapka, roll upp

 

https://www.beladulice.sk/pri-prameni.html

 

 

 

 

 

 

 

„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“