Obsah stránky

STRUČNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE VÔNA BYLÍN NAŠICH REGIÓNOV

 

Podporené z programu:

Intereg V-A, Slovenská republika – Česká republika

Žiadateľ:

Obec Ohrady

Nový rad 267/8, 930 12 Ohrady

Doba realizácie projektu:

10/2019 – 11/2020

Kód projektu:

SK/FMP/6c/02/011

Partner projektu:

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim

Celkové výdaje malého projektu:

32 603,79 EUR, z toho dotácia 30 973,59 EUR, financovanie zo strany obce vo výške

Cieľ projektu:

Cieľom malého projektu je realizáciou aktivít zvýšiť atraktívnosť cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov  regiónu využitím vnútorného potenciálu. 

Hlavný výstup  projektu je  -  revitalizácia parku a  oddychovej zóny v centre obce Ohrady, ktorá sa nachádza vedľa cyklistickej cesty vedúcej ku Klátovskému ramenu Dunaja, ktoré je v 5. pásme ochrany. Zmapovaním pôvodných biotopov a vysadením bylinnej záhradky v parku, sa vytvoria predpoklady pre propagáciu environmentálne zdravého prostredia medzi obyvateľmi jednotlivých regiónov.  MAS Brána Brněnska prinesie nielen skúsenosti z Moravy, ale sa umožní výmena informácii pri vzdelávaní detí a propagácii cestovného ruchu.

Oblasti dopadu, cieľové skupiny:

Cieľová skupina obyvatelia bude profitovať z výstupov projektu vďaka skvalitneniu služieb na území, v skvalitnení a rozšírení možností oddychu sa zvýši návštevnosť  a  podporí  sa rozvoj cestovného ruchu a znalosti o oboch regiónov, rast odbytu v lokálnych obchodoch a pomôže sa rozvoju domáceho podnikania.

Cieľové skupiny: učitelia, deti, rodičia detí, obyvatelia bezprostredne bývajúci v blízkosti parku.

Obec Ohrady a MAS BB   prostredníctvom svojich webových stránok, zverejnia výstupy projektu.

Spoločná realizácia

Hlavná časť projetku, investícia  bude realizovaná na území žiadateľa, par. č. 79. Od začiatku realizácie projektu sa partneri budú podieľať na príprave podkladov (brožúrka,  informačná tabuľa) a spoločne organizovať vzájomnú návštevu územia v regióne Klátovského ramena Dunaja  a Brány Brněnska.

Výstupy:

  1. Revitalizácia parku v obci Ohrady
  2. Oddychová zóna v centre obce
  3. Návšteva HCP 1x na Slovensku
  4. Brožúrka a mapka

 

 

„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“

 

Vona_bylin_nasich_regionu