Obsah stránky

Místní akční skupina Brána Brnenska, z.s.
realizuje díky finanční podpoře od EU projekt:

Název projektu: Moderní metody v neformálním vzdělávání na území MAS Brána Brněnska

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_18_071 pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016574

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 10. 2020

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.11.2023

 

Projekt zvýší kvalitu neformálního vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pracovníků v neformálním vzdělávání. Projekt povede k vytvoření sítě sdílení a výměny zkušenosti v rámci neformálního vzdělávání, do které budou ovšem zapojeni i pedagogové. Projekt tak umožní zapojeným organizacím kvalitativní rozvoj a dětem a mládeži v důsledku nabídne nové, kvalitní a atraktivní rozvojové způsoby trávení volného času. Projekt tak přispívá k prevenci patologických jevů.

 

Cílem projektu je 
zvýšit kvalitu neformálního vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pracovníků v neformálním vzdělávání v oblastech:
 • Didaktiky, znalosti různých metod neformálního vyučování a umění je používat
 • Zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a intuitivní pedagogiky
 • Projektové výuky
 • Polytechnického vzdělávání a rozvoje zručnosti
 • Emoční inteligence a schopnosti emoční podpory
 • Schopnosti reafgovat na měnící se potřeby dětí a mládeže
 • Reflexe, sebereflexe a zpětné vazby
 • Rozvoje kritického a logického myšlení u dětí a mládeže
 • Výchovy ke ctnostem
 • Psychologie využitelné v neformálním vzdělávání
 • artefiletice
 • Organizačních schopnostech a managementu
 • Koučinku a mentoringu s cílem podpory schopnosti rozhodování, řešení konfliktů, stanovování a dosahování cílů
 • Inkluze
 • Enviromentálního a přírodovědného vzdělávání, vztahu k přírodě
 • Matematické a čtenářské gramotnosti
 • Výuky jazyků
 • Zavádění a práce s moderními technologiemi v neformálním vzdělávání
 • Prezentace a umění zaujmout cílovou skupinu
 • Prevence vyhoření
Skrze cílené zaměření projektu na výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a dobrovolnými pracovníky věnujících se neformálnímu vzdělávání navzájem i s pedagogickými pracovníky napříč organizacemi, dojde tak k propojení formálního a neformálního vzdělávání, což bude mít další pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání na obou stranách.
Zvýšením kvality chce projekt zvýšit i atraktivitu neformálního vzdělávání pro děti a mládež a navýšit tak počet dětí a mládeže v neformálním vzdělávání u partnerských organizací. Zvýšením kvality neformálního vzdělávání dojde i k podpoře výsledků ve vzděláváním formálním.
Zapojené organizace rovněž rozvinou své kompetence v přípravě atraktivního programu neformálního vzdělávání pro různé věkové kategorie dětí a mládeže a schopnosti cíloví skupiny oslovit.
Cílovou skupinu pracovníků v neformálním vzdělávání chceme projektem rovněž nadchnout pro jejich další vzdělávání a rozvoj.
 
V důsledku projektu dojde k následujícím efektům:
Realizací projektu dojde k rozvoji kompetencí u pracovníků v neformálním vzdělávání dětí a mládeže.
Do praxe partnerských organizací budou zavedeny nové metody práce.
Tím vším dojde ke zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Místní akční skupiny Brána Brněnska.

Zamezí se hrozícímu vyhoření pracovníků a naopak dojde k motivaci pracovníků k dalšímu osobnostnímu i profesnímu růstu.
Skrze cílené zaměření projektu na výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a dobrovolnými pracovníky věnujících se neformálnímu vzdělávání navzájem i s pedagogickými pracovníky napříč organizacemi, dojde tak k propojení formálního a neformálního vzdělávání, což bude mít další pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání na obou stranách.
Sít kontaktů přetrvá i po ukončení projektu, což bude mít efekt na pokračování nastoleného trendu zvyšování kvality.
Zapojené organizace rozvinou své kompetence v přípravě atraktivního programu neformálního vzdělávání pro různé věkové kategorie dětí a mládeže a schopnosti cíloví skupiny oslovit. Rozšíří se tedy nabídka kvalitních a atraktivních aktivit neformálního vzdělávání s využitím nových metod práce s dětmi a mládeží.
Organizace zapojené do projektu rozvinou kompetence adekvátně reagovat na měnící se potřeby cílové skupiny dětí mládeže.
Zvýšením kvality a rozšířením nabídky o nové atraktivní aktivity a metody práce s dětmi a mládeží dojde ke zvýšení počtu účastníků akcí neformálního vzdělávání realizovaného partnerskými organizacemi. Navýšit tak počet dětí a mládeže v neformálním vzdělávání u partnerských organizací. Navýší se jejich členská základna.
Zvýšením kvality neformálního vzdělávání dojde i k podpoře výsledků ve vzděláváním formálním.