Obsah stránky

 

6. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 27.5.2019 vyhlásila 6. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV)  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

  1. Investice do zemědělských podniků s alokací: 2.172.525,- Kč
  2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů s alokací: 4.664.256,- Kč
  3. Lesnická infrastruktura s alokací: 1.627.721,- Kč
  4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostís alokací: 2.121.094,- Kč
  5. Podpora agroturistiky s alokací: 6.000.000,- Kč
  6. Neproduktivní investice v lesích s alokací: 3.672.510,- Kč

Do regionu MAS Brána Brněnska je tak v rámci této výzvy možné rozdělit částku 20.258.106,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

V případě jakýchkoli otázek se obracejte na Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Datum vyhlášení výzvy:                                                          27.5.2019
Datum zahájení příjmu žádostí:                                               1.7.2019 
Datum ukončení příjmu žádostí:                                            22.7.2019

Termín registrace na RO SZIF:                                               31.8.2019

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   5 000 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na: 

Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

 

Výzva PRV č. 6

Název Typ
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 6 pdf pdf
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf
Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf
Výzva PRV č. 6 pdf pdf
Fiche PRV č. 1 - Investice do zemědělských podniků pdf pdf
Fiche PRV č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf
Fiche PRV č. 3 - Lesnická infrastruktura pdf pdf
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf
Fiche PRV č. 5 - Podpora agroturistiky pdf pdf
Fiche PRV č. 6 - Neproduktivní investice v lesích pdf pdf
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf
Interní postupy MAS Brána Brněnska pro Programový rámec PRV pdf pdf
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PR PRV pdf pdf
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 31.12.2018 podle ČSÚ xlsx xlsx
Databaze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx
Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku pdf pdf
Příloha č.1 - Soulad se strategií SCLLD - vzor povinné přílohy docx docx
Potvrzení odborného lesního hospodáře (OLH) k projektu - vzor přílohy docx docx
Podrobný postup pro vygenorování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 pdf pdf
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků pdf pdf
Příručka pro zadávání zakázek PRV pdf pdf
Příručka pro publicitu PRV pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele_6_výzva_PRV pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf