Obsah stránky

STRUČNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE SPOZNÁVAME SA NAVZÁJOM

 

Podporené z programu:

Intereg V-A, Slovenská republika – Česká republika

 

Žiadateľ:

Obec Mošovce

Kollárovo námestie 314, 038 21  Mošovce

 

Doba realizácie projektu:

7/2020 – 09/2021

 

Kód projektu:

SK/FMP/6c/04/015

 

Partner projektu:

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim

 

Celkové výdaje malého projektu:

32 325,77 EUR, z toho dotácia z EFRR: 27 476,90 EUR, ŠR: 3 232,57 EUR, financovanie zo strany obce vo výške 1 616,30 EUR

 

Cieľ projektu:

Mošovský park v obci,  je typickým príkladom anglického parku, kde sa skupiny stromov striedajú s voľnými priestranstvami a vodnými plochami. Nerušene prechádza do okolitej prírody, pretože väčšinu parkových stromov  tvoria domáce dreviny. Z listnáčov sú to najčastejšie javor, jaseň, buk, dub, hrab, lipa, agát, breza, z ihličnatých niekoľko druhov smrekov, borovica a jedľa. Je to nádherný priestor na prechádzky, čo využívajú návštevníci Mošoviec, ale aj kúpeľní hostia z neďalekých Turčianskych Teplíc. Mošovský Park je  vyhlásený  ako NKP. Realizáciou  aktiívít projektu   dôjde čiastočne k obnove mobiliáru a propagácii tohto parku u VP a HCP. Taktiež dôjde  i k zvýšeniu návštevnosti  nielen občanov  Mošoviec, ale i  turistov, kúpelných  hostí a ako i cezhraničných návštevníkov.

 

Oblasti dopadu, cieľové skupiny:

Dopad výstupov projektu  na  návštevníkov a obyvateľov cezhraničného regiónu  bude pozitívny v tom,  že sa  zvýši návštevnosť na území partnerov projektu  a zvýši sa atraktívnosť a konkurencieschopnosť v danom území. Výstupy projektu  uprednostňujú rozšírenie možnosti spoznanie  prírodného a historického potenciálu partnerov projektu so záujmom obdivovať   prírodné a historické  pamätihodnosti. Projekt bude mať vysoko pozitívny  vplyv  na  cieľové skupiny a to tak na   nižšie ako vyššie vekové kategórie. Zvýši sa úroveň   v propagačno-osvetovej  rovine  a v rovine prírodno-historickej pre riešené územie. Zvýši sa taktiež edukačný dopad - školeniami a propagáciou, vytvoria sa možnosti podnikania v službách, t.j. ekonomický dopad, a v neposlednom rade dôjde k ochrane prvkov životného prostredia.

Cieľové skupiny: návštevníci cezhraničného regiónu, obyvatelia regiónu

Obec Mošovce a MAS BB   prostredníctvom svojich webových stránok, zverejnia výstupy projektu.

Spoločná realizácia

Hlavná časť projektu, revitalizácia  mobiliáru Mošovského  parku bude realizovaná na území žiadateľa, parc. č. KN 968, 970, 971, 986/2, 987, 988, 1054/2. Od začiatku realizácie projektu sa partneri budú podieľať na príprave podkladov (brožúrka,  mapa, informačná tabuľa), zabezpečenie putovnej výstavy prác detí a mládeže v ČR a  SR na tému kultúrno-historického dedičstva  partnerov, zabezpečenie besied u VP a HCP a spoločne zorganizujú návštevu regiónu Turca + Brány Brněnska a zabezpečia zasadenie stromov priateľstva.

 

Výstupy:

  1. Revitalizácia  mobiliáru Mošovského  parku
  2. Návšteva HCP 1x na Slovensku  a VP v ČR - Zasadenie stromov priateľstva
  3. Brožúrka, mapka, informačná tabuľa

 

https://www.mosovce.sk/2021.html

 

 

 

 

 

„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“