Obsah stránky

Máte zájem zapojit se do realizace projektu OPZ+ společně s MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU BRÁNA BRNĚNSKA, z.s.

Možní partneři:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Příspěvkové organizace
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí

Podporované cílové skupiny:

 • rodiny s dětmi (děti a dospívající)
 • dospělí se zdravotním či soc. znevýhodněním
 • osoby v postproduktivním věku a senioři
 • pečující osoby
 • osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
 • osoby s nízkou soc. úrovní a s vysokou mírou izolace
 • nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce
 • odborní pracovníci NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů

Hlavní cíl projektu:

PODPORA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBYVATEL VENKOVA

 • Intervence do soc. začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb
  (realizace v přirozeným prostředí osob z cílových skupin)
 • Využití přístupů a nástrojů specifických pro venkovské prostředí s důrazem na aktivní zapojování a participace členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov
 • Intervence vedeny s cílem posílit soběstačnost venkova, zapojit místní aktéry do pomoci potřebným CS, zlepšit kvalitu života na venkově
 • Komplexnost, praktičnost, pragmatičnost a jednoduchost zvolených postupů a přístupů k řešení problémů
 • PROJEKT MUSÍ BÝT POSTAVEN NA PŘÍMÉ PODPOŘE CÍLOVÝCH SKUPIN

 


 Facilitované setkání proběhne:

 1. 2. 2022 - Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 2. 4. 2022 – Společenské a kulturní centrum Kuřim, nám. Osvobození 902/1, 66434 Kuřim
 3. 4. 2022 - Sál zámeckého kulturní centrum Rosice, Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

 

Přihlášky na kavka@branabrnenska.cz

Přijďte za námi projednat vaše záměr na otevřené moderované setkání!

 

Příprava Akčního plánu OPZ+:

Pozvánky na setkání k představení připravovaného akčního plánu a mapování potřeb řešitelných projektem MAS

Výzva k předkládání návrhů aktivit projektu

Projednání předložených návrhů aktivit a výběr aktivit pro další rozpracování

Projednání návrhů aktivit po konzultai s MPSV

Informace o vyhlášení výzvy MPSV

Výběr partnerů z navrhovatelů aktivit, kteří mají zájem o partnerství