Obsah stránky

Místní akční skupina 

je sdružení občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, metodou LEADER.
Společenství je založeno na budování místního partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. Ti dohromady utváří nepolitické společenství, v němž má každý partner jeden rovný hlas. MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří se ztotožňují s jejím posláním. 
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

V současné době je na území České republiky okolo 180 Místních akčních skupin.

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA BRNĚNSKA

pro Programové období 2014 - 2020

 

 

Území působnosti Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro období 2014 – 2020 je k 1.1.2020 tvořeno 64 obcemi s 84 542 obyvateli a 43 členskými subjekty (tj. právnickými osobami, fyzickými osobami a veřejnými subjekty). Celková výměra území činí 520,52 km2.

Rozlohou obce je největší obec Ivančice, jejíž katastrální území má přes 4,7 ha.  Následují obce Oslavany a Kuřim, které mají přes 1,7 ha.

Co do počtu obyvatel je největší město Kuřim, s téměř jedenácti tisíci obyvatel. Ostatní obce MAS ale mají několikanásobně menší počet obyvatel, z celkového počtu 64 obcí na území MAS má jedna třetina obcí (22 obcí) méně jak 500 obyvatel.
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

  • partnerství mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem vytvářená odspodu,
  • na rozhodující úrovni nemají zástupci žádného sektoru či zájmové skupiny nadpoloviční většinu,
  • celistvé území venkovského regionu.

METODA LEADER

Metoda LEADER je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie od roku 1991. Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale" - v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku". Jak název napovídá, metoda je zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu. Cílem metody LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a to na základě principu zdola-nahoru. Klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit.

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny, které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. Na podkladě této strategie pak MAS vybírá projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Díky přímé vazbě podpořených projektů na místní strategii se tak příjemci dotací stávají aktivními partnery, kteří se podílejí na jejím naplňování. 

Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je tedy získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místní rozvoje (také SCLLD).

Na přiložené mapě území MAS můžete vidět, jaké projekty se nám zatím podařilo podpořit.

 

 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA BRNĚNSKA
pro Programové období 2021 - 2027

Územní působnost Místní akční skupiny Bráína Brněnska, z.s. se pro programové období 2021 - 2027 mírně mění. Dvě obe se rozhodli v novém Programovém období spolupracovat s jinou Místní akční skupinou. Naopak 6 nových obcí vyjádřilo zájem spadat pod působnost Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 

Celková rozloha území působnosti MAS pro Programové období 2021 - 2027 činí 529,54 km2 a je tvořena územím 65 obcemi. 
Počet obyvatel dotčeného území je 84.839.

Rozlohou obce zůstává největší obec Ivančice, jejíž katastrální území má přes 4,7 ha.  Následují obce Oslavany, které mají přes 1,8 ha a Kuřim, která má přes 1,7 ha.

Co do počtu obyvatel je největší Kuřim, která téměř jedenáct tisíc obyvatel. Ostatní obce vyjma Ivančic a Rosic, ale mají několikanásobně menší počet obyvatel, z celkového počtu 65 obcí v územní působnosti MAS je jedna třetina obcí (22 obcí) do 500 obyvatel.

Mapa územní působnosti pro Programové období 2021 - 2027