Obsah stránky

Místní akční skupina 

je sdružení občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, metodou LEADER.
Společenství je založeno na budování místního partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. Ti dohromady utváří nepolitické společenství, v němž má každý partner jeden rovný hlas. MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří se ztotožňují s jejím posláním. 
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

V současné době je na území České republiky okolo 180 Místních akčních skupin.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

  • partnerství mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem vytvářená odspodu,
  • na rozhodující úrovni nemají zástupci žádného sektoru či zájmové skupiny nadpoloviční většinu,
  • celistvé území venkovského regionu.

METODA LEADER

Metoda LEADER je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie od roku 1991. Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale" - v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku". Jak název napovídá, metoda je zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu. Cílem metody LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a to na základě principu zdola-nahoru. Klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit.

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny, které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. Na podkladě této strategie pak MAS vybírá projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Díky přímé vazbě podpořených projektů na místní strategii se tak příjemci dotací stávají aktivními partnery, kteří se podílejí na jejím naplňování. 

Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je tedy získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místní rozvoje (také SCLLD).

Na přiložené mapě území MAS můžete vidět, rozsah žádostí o dotace, které k 21.12.2018 prošly administrací Místní akční skupiny brána brněnska a byly doporučeny k podpoře.

Jakmile budeme mít přesná čísla ohledně výše dotací, které byly skutečně schváleny žadatelům po administraci příslušných Řídících orgánů, zveřejníme i tato čísla. Sami jsem zvědaví na porovnání a následnou analýzu. Už nyní je ale vidět, že se nám ve spolupráci s Vámi daří rozdělovat v území potřebné prostředky.