Obsah stránky

4. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
​- výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 25.6.2018 vyhlásí 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

  1. Investice do zemědělských podniků
  2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  3. Lesnická infrastruktura
  4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  5. Podpora agroturistiky
  6. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Do regionu MAS Brána Brněnska tak bude možné v rámci této výzvy rozdělit částku 14.571.096,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Datum vyhlášení výzvy:                                25.6.2018
Datum zahájení příjmu žádostí:                   23.7.2018 
Datum ukončení příjmu žádostí:                 6.8.2018

Termín registrace na RO SZIF:                   31.8.2018

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   5 000 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS:

Ing. Petru Warzechovou, email: warzechova@branabrnenska.cz, telefon: 737 002 924
Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

Výzva PRV č. 4

Název Typ
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 4 pdf pdf
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf
Fiche PRV č. 1 - Investice do zemědělských podniků pdf pdf
Fiche PRV č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf
Fiche PRV č. 3 - Lesnická infrastruktura pdf pdf
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf
Fiche PRV č. 5 - Podpora agroturistiky pdf pdf
Fiche PRV č. 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf
Pravidla pro MAS pdf pdf
Interní postupy MAS BB pro Programový rámec PRV pdf pdf
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů pdf pdf
Podrobný postup pro vygenorování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 pdf pdf
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf
Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu farmáře pdf pdf
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf
Příručka pro publicitu PRV pdf pdf
Příručka pro zadávání zakázek PRV pdf pdf
Soulad se strategií SCLLD - vzor povinné přílohy docx docx
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 1.1.2018 podle ČSÚ xlsx xlsx
Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku pdf pdf
Databaze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx
Otázky a odpovědi k žádostem v rámci výzvy docx docx
Avízo výzvy PRV č. 4 pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf
Výzva PRV č. 4 pdf pdf