Obsah stránky

Informace o projektu MAP Rosice IV

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008178


Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.12.2023

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2025

 

Projektem MAP Rosice IV dojde k podpoře společného plánování, spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v území. V rámci projektu dojde k podpoře konkrétních intervencí implementace, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ORP Rosice. 

Projekt se zaměří na prohloubení spolupráce zapojených aktérů - zřizovatelé, školy a ostatní aktéři ve vzdělávání, kterým dojde k společnému informování, vzdělávání a plánování aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v zapojených mateřských a základních školách. 
V rámci implementace, které byly zpracovány na základě akčních plánů dojde k podpoře vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků formou vzdělávacích akcí, workshopů, seminářů, osvětových workshopů, sdílení praxe, síťování se zkušenými kolegy a podpory spolupráce škol. V rámci školních a mimoškolních aktivit dojde k rozvoji základních kompetencí a gramotností dětí a žáků ZŠ.  Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
 
Důraz bude kladen zejména na podporu:
  • vedoucích pracovníků, pedagogů i nepedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, koučování, síťování se zkušenými kolegy;
  • spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků; 
  • aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, nadaných žáků a dalších.
Díky vybudované síti kontaktů mezi všemi cílovými skupinami se bude snadněji informovat o všech činnostech projektu MAP III a tím tak bude rozvíjena spolupráce.
 
Cílem projektu MAP IV je v území SO ORP Rosice:
  • Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím klíčových aktivit.
  • Zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území.
  • Zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.

V důsledku projektu MAP IV dojde k:

V důsledku relizace projektu dojde k zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. otevřená komunikace, společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce, rozvoji a aktualizace MAP, naplnění vnitřního hodnocení projektu, pomocí implementace budou naplňovány cíle Akčního plánu a rozvoji aktivit vedoucí k zvýšení kvality vzdělávání. Hlavním přínosem realizace projektu MAP Kuřim IV bude budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. V projektu vznikne partnerství napomáhající zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.