Obsah stránky

Možnost podpory malých a středních podniků v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na území Místní akční skupiny

 

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO VÁŠ PODNIK PŘES MAS

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 7. 12. 2023 vyhlašuje 1. Výzvu OP TAK – Technologie pro MAS  k předkládání Žádostí o podporu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.
Tato výzva je zaměřena na malé a střední podniky investujících do technologických zařízení, strojů a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

  • Termín zahájení příjmů žádostí o podporu na MAS: 7. 12. 2023
  • Termín ukončení příjmů žádostí o podporu na MAS: 31. 1. 2024

Alokace výzvy MAS : 14 020 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)

Míra podpory: 50% z celkových způsobilých výdajů (CZV).

Minimální výše CZV projektu: 250 000 Kč
Maximální výše CZV projektu: 2 140 000 Kč
Z celkové částky způsobilých výdajů musí 7% tvořit nepřímé náklady (například marketing, mzdy atp.).

Forma podpory je de minimis, ex post financování. Způsobilé výdaje projektu se počítají ode dne vložení projektové žádosti do systému ISKP21+.

Bližší informace k výzvě naleznete níže v textu výzvy a souvisejících přílohách.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na: 

Ing. Ondřej Kotek, email: kotek@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

Schválené projekty 1. výzvy OPTAK