Obsah stránky

Aktualizace Integrované stratege komunitně vedeného místního rozvoje

čtvrtek, 27. únor 2020 // MAS informuje

26.2.2020 byla ze strany Řídícího orgánu schválena změna Programového rámce Programu rozvoje venkova, kterou Místní akční skupina Brána Brněnska reagovala na výsledky střednědobého zhodnocení Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Informujeme o provedených změnách.

Text // Miloslav Kavka


Na základě výsledku střednědobého zhodnocení a průzkumu potřeb provedeném po realizaci Výzev, dochází k níže popsaným změnám v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova.

Evaluační zpráva, na základě které, jsou prováděny změny ve strategii byla projednána a schválena nedříve Programovým výborem MAS na jeho zasedání dne 16.4.2019, následně pak odsouhlasena Valnou hromadou, jako nejvyšším orgánem MAS dne 22.10.2019

Na základě výsledků evaluace dochází zejména ke změnám v rozdělení alokace Programového rámce mezi jednotlivá Opatření/ Fiche, s cílem dosáhnut co největšího pozitivního dopadu SCLLD na území MAS.

Změny v alokacích na konkrétní Fiche, znázorněné v níže uvedené tabulce, jsou podrobně popsány v následujícím textu.

Opatření/Fiche

Původní alokace podpory na opatření/ Fichi

Nově navrhované rozdělení alokace na opatření/ Fichi po střednědobém zhodnocení SCLLD

PRV č. 1 – Investice do zemědělských podniků

9 000 000,00 Kč

14 500 000,00 Kč

PRV č. 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

5 043 740,00 Kč

694 259,00 Kč

PRV č. 3 – Lesnická infrastruktura

3 681 250,00 Kč

3 496 229,00 Kč

PRV č. 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

5 043 750,00 Kč

9 082 252,00 Kč

PRV č. 5 – Podpora agroturistiky

6 000 000,00 Kč

0,00 Kč

PRV č. 6 – Neproduktivní investice v lesích

3 672 510,00 Kč

5 172 510,00 Kč

PRV č. 7 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

1 183 750,00 Kč

2 283 750,00 Kč

PRV č. 8 – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

1 604 000,00 Kč

 0,00 Kč

Na základě výsledků evaluace jsou navýšeny alokace na Opatření/Fiche, u kterých byl prokázán největší potenciál pozitivního dopadu na území a u kterých zároveň míra zájmu žadatelů převyšuje možnosti původně nastavených alokací. Jedná se o následující Fiche/Opatření.

Fiche PRV č. 1, vázaná na Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

– Investice do zemědělských podniků

Fiche PRV č. 4, vázaná na Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

– Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche PRV č. 7, vázaná na Článek 25

– Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

Fichi PRV č. 6, vázaná na Článek 26

– Neproduktivní investice v lesích

V rámci evaluace nebylo možné pracovat s daty k Fichi PRV č. 6, která byla pro žadatele otevřena až v roce 2019. V rámci střednědobého hodnocení byla však potřebnost pro území potvrzena, rovněž byl shledán zájem o Fichi z území MAS.  V roce 2019 se do Fiche s celkovou alokací ve výši 3.672.510,- Kč přihlásili 2 žadatelé se zájmem o podporu ve výši 3.007.202,- Kč. Další žadatel z území nestihl podat žádost v termínu, zároveň kancelář MAS eviduje zájem
o podporu minimálně 2 dalších projektů vázaných na danou Fichi. S ohledem na informace získané po vyhlášení Fiche v roce 2019 a s ohledem na skutečnost, že z Evaluační zprávy plyne možnost navýšení alokace po vyhodnocení výzvy z roku 2019, je alokace na tuto Fichi navýšena.

Potřeba a vhodnost navýšení alokací jsou zdůvodněny v Evaluační zprávě na stránkách, 44 – 53 a 84.

V rámci evaluace bylo zároveň zjištěno, že některá realizovaná opatření potenciál signifikantního dopadu na území v daném programovém období nemají, nebo nemají dostatečně velký s ohledem na původně plánovanou alokaci. Proto u těchto opatření dojde ke snížení alokací, případně k jejich zrušení. Uvolněné finanční prostředky budou, v souladu s výstupy střednědobého hodnocení, použity na podporu Opatření/Fichí, s větším potenciálem pozitivního efektu v území.

Jedná se o následující změny:

Fiche PRV č. 2, vázaná na Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

– Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Změna: Převedení zbývající alokace na podporu opatření s větším potenciálem dopadu na území a prokazatelným zájmem žadatelů.

Odůvodnění: Fiche byla vyhlášena v rámci 3 výzev MAS. O veškerou alokaci na toto opatření ve výši 5.043.740,00 Kč se do 31.8.2019 přihlásili celkem 3 zájemci o podporu ve výši 694.259,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že MAS nemá informace o dalším reálném zájmu z území o toto opatření a s přihlédnutím k tomu, že o jiná opatření zájem převyšuje možnosti MAS, bude zbytek alokace přesunut a rozdělen na podporu Opatření/Fichí uvedených výše.

MAS prověřila, zda je nutné s ohledem na krácení Fiche přesahující 50% původní alokace provádět úpravy v SCLLD nad rámec PR PRV a shledala, že  takové úpravy nezbytné nejsou.

Fiche PRV č. 3, vázaná na Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

– Lesnická infrastruktura

Změna: převedení zbývající alokace na podporu opatření s potenciálem dopadu
a prokazatelným zájmem žadatelů

Odůvodnění: Fiche byla vyhlášena v rámci 3 výzev MAS a podporu se ucházel vždy 1 žadatel, který tak byl podpořen v rámci 3 projektů. Výše zbývající alokace není dostatečná pro realizaci dalšího projektu, proto bude zbývající alokace převedena na podporu Opatření/Fichí uvedených výše.

Fiche PRV č. 5, vázaná na Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Podpora agroturistiky

Změna: Zrušení Fiche, o kterou během 3 vyhlášených výzev MAS neprojevil zájem jediný žadatel, a převedení prostředků na podporu opatření s větším potenciálem dopadu
a prokazatelným zájmem žadatelů.

Odůvodnění:

Fiche byla vyhlášena v rámci následujících výzev MAS:

- 3. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vyhlášená dne 21.12.2017

- 4. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vyhlášená dne 25.6.2018

- 6. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vyhlášená dne 27.5.2019

Během 3 vyhlášených výzev MAS neprojevil zájem jediný žadatel

Zrušením Fiche nebude dotčena možnost žadatelů ucházet se o podporu projektů v oblasti agroturistiky, neboť na článek 19, odstavec 1., písmeno b) je vázána i Fiche PRV č. 4, u které je zároveň navyšována alokace.

Fiche PRV č. 8

– Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Změna: Zrušení Fiche a převedení alokace na podporu opatření s potenciálem dopadu na území a prokazatelným zájmem žadatelů.

Odůvodnění:

Fiche reaguje zejména na méně příznivou vzdělanostní strukturu v území ve srovnání s JMK. Vzdělanostní struktura je však MAS v zásadně větší míře již rozvíjena realizací projektů MAP
a MAP II v ORP Kuřim a ORP Rosice. Původně zamýšlená projekt ve spolupráci s partnery se nepodařilo zrealizovat. Výstupem střednědobého hodnocení bylo zároveň zjištění, že většího pozitivního dopadu na území bude dosaženo, pokud bude možné prostředky na uvedenou Fichi použít na podporu opatření, která reagují na potřeby a jejichž řešení je v území zájem převyšující dosavadní možnosti MAS.

Proto bude zbývající alokace převedena na podporu Opatření/Fichí uvedených výše.

MAS prověřila, zda je nutné s ohledem na krácení Fiche přesahující 50% původní alokace provádět úpravy v SCLLD nad rámec PR PRV a shledala, že takové úpravy nezbytné nejsou.

Podklady, o které je možné opřít krácení/rušení alokace na uvedené Fiche jsou uvedeny
v Evaluační zprávě na stránkách 36-38, 41, 42, 44-46, 50, 54, 55 a 84.

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami provedenými po střednědobém zhodnocení SCLLD dochází rovněž k odpovídajícím úpravám indikátorového a finančního plánu.

Veškeré popsané změny vycházejí z výsledků střednědobé evaluace a zároveň jsou v souladu s platnou s Integrovaná strategií komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s., kterou tak není potřeba ve vztahu k prováděným změnám, dále upravovat.

Uvedené změny byly projednány nejdříve Programovým výborem MAS v rámci jednání konaného dne 20.8.2019 a následně v rámci korespondenčního hlasování, které probíhalo od 8.10.2019 do 11.10.2019.  Navrhovanými změnami se následně zabývala Valná hromada MAS, která je schválila na svém zasedání dne 22.10.2019 v Kuřimi.

Aktuální verze dokumentů Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje naleznete níže.

SCLLD MAS Brána Brněnska

Název Typ
Evaluační zpráva - střednědobé zhodnocení SCLLD pdf pdf
Analytická část pdf pdf
Strategická část pdf pdf
Implementační část pdf pdf
Finanční plán xls xls
SCLLD – Přílohy zip zip
Dotazníky ke strategii zip zip
Setkání s občany zip zip