Obsah stránky

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj je specifická metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti. Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším, formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí. Postupy použité v této metodě by měly být v souladu se Strategií Evropa 2020.
Komunitně vedený místní rozvoj je:
  • zaměřen na konkrétní subregionální území – území Místní akční skupiny;
  • zapojením místních akčních skupin složených ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv;
  • uskutečňován na základě integrovaných a víceodvětvových strategií;
  • komunitně vedeného místního rozvoje zaměřených na dotčenou oblast;
  • koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativními prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zkráceně SCLLD, představuje výchozí strategický dokument pro naplňování rozvoje území Místní akční skupiny.

Záměrem při realizaci strategie je pak naplnění vytyčených strategických cílů v jednotlivých klíčových oblastech s dlouhodobým efektem působení. Dosažení strategických cílů ve vytyčených klíčových oblastech se předpokládá prostřednictvím realizace individuálních projektů širokého spektra nositelů. Veřejné výzvy zajistí transparentní nakládání se zdroji a zároveň rovný přístup všech oprávněných aktérů na daném území směřující k naplnění strategie.

Naplnění strategických cílů bude z části realizováno na základě jednotlivých programových rámců, a to u projektů, které lze podporovat v rámci operačních programů podporujících komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), a z části realizací záměrů financovaných z vlastních zdrojů popř. spolufinancovaných z jiných evropských, národních a krajských dotačních titulů, resp. programů. Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. bude celý proces realizace strategie koordinovat a řídit.

Strategie CLLD Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. byla schválena řídícím orgánem Ministerstva pro Místní rozvoj dne 20.1.2017. Kompletní strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro období 2014 - 2020 si můžete stáhnout níže.