Obsah stránky

 

Výzva MAS Brána Brněnska – OPŽP
Realizace sídelní zeleně

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 8.3.2019 vyhlášuje výzvu z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), zaměřenou na následující aktivity:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
     
  •  jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
     
  •  jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Celková finanční alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5.000.000,- Kč.

Datum vyhlášení výzvy:                              8.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí:                  8.3.2019 v 9:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                1.10.2019 ve 20:00 hod

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

4.000.000,- Kč

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníka kanceláře MAS - Miloslava Kavku (kavka@branabrnenska.cz, 604 171 798)

OPŽP - SC 4.4

Název Typ
Výzva MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní zeleně pdf pdf
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20. pdf pdf
Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádostí pdf pdf
Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP xlsx xlsx
Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 pdf pdf
Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů pdf pdf
Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin pdf pdf
Příloha č. 7 - Seznam doporučených autochtonních dřevin docx docx
Příloha č. 8 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP pdf pdf
Příloha č. 9 - Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP pdf pdf