Obsah stránky

Základní informace o OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Naše MAS byla úspěšná s žádostí o rošíření Strategie komunitně vědeného místného rozvoje o oblast OPŽP.

Otevřela se tak příležitost, rozdělit až 10.000.000,- Kč  na podporu biodiverzity, ekologické stability a péče o krajinu v regionu MAS Brána Brněnska.

Kdy budou vyhlášeny výzvy:

Výzvy MAS musí být vyhlášené a otevřené nejpozději od konce února 2019.

Počítáme s tím, že některé přílohy je možné vytvářet pouze ve vegetačním období.

Lhůta pro podávání žádostí  bude proto minimálně do května 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM:

obce, dobrovolné svazky obcí
- příspěvkové organizace
školy a školská zařízení, vysoké školy
nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
fyzické osoby podnikající i nepodnikající
církve a náboženské společnosti a jejich svazy
podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva
- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
- státní podniky a organizace
- veřejné výzkumné instituce
- veřejnoprávní instituce

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

mám zájem o dotaci, nebo pořebuji více informací:

Pokud pro Vaše záměry zvažujete možnost dotace podívejte se na informace uvedené níže a dokumenty ke stažení na konci stránky.

Můžete také vyplnit krátký formulář a my se s Vámi spojíme.

V případě zájmu o více informací, se neváhejte obracet na Miloslava Kavku
na telefonním čísle: +420 604 171 798, nebo emailu: kavka@branabrnenska.cz

V rámci vyhlášení výzev budeme pořádat také semináře pro žadatele.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Oblasti možné podpory:

Sídelní zeleň –  alokace dotace: 5.000.000,- Kč

Dotace 60% na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Včetně, zakládání trávníků, cest, doplňkových vodních prvků, mobiliáře, …

•Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
•Maximální náklady na projekt: 4.000.000,- Kč
 

Realizace ÚSES – alokace dotace: 3.000.000,- Kč

100% dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.

- plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
- zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
- zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě
 

 80% dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

- doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin,
- rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby,
- obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
- založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů
 
•Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
•Maximální náklady na projekt: 2.000.000,- Kč  
 

Protierozní opatření– alokace dotace: 2.000.000,- Kč

80% dotace na opatření zamezující vodní erozi

- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku 
- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
- preventivní opatření

80% dotace na opatření zamezující větrné erozi

- obnova či zakládání větrolamů
  
•Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
•Maximální náklady na projekt: 2.500.000,- Kč
 
 

Dokumenty ke stažení - OPŽP

Název Typ
Ukázky typových projektů pdf pdf
Ukázky typových projektů pro 88. výzvu pdf pdf
Připravované výzvy MAS - prezentace pdf pdf
Prezentace k novým aktivitám OPŽP pdf pdf
Sídelní zeleň - doporučení pro realizaci pdf pdf
Realizace ÚSES a protierozních opatření - doporučení pdf pdf
Náklady obyklých opatření xlsx xlsx
Metodika přímých a nepřímých nákladů pdf pdf
Standard péče o funkční výsadby ovocných dřevin pdf pdf
Standard pro výsadbu stromů pdf pdf
Seznam autochtonních dřevin docx docx
Financování s pomocí rozpočtu JMK pdf pdf
Klimagrün_seminar_vysadba pdf pdf