Obsah stránky

Základní informace o OPŽP

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

V souvislosti s novými aktivitami OPŽP mohou MAS žádat o přidělení alokace ve výši 10.000.000,-Kč určenou pro realizaci opatření na ochranu životního prostředí, a podpořit tak záměry obcí v podporovaných oblastech.

Naším cílem je získat pro region naší MAS zmíněnou alokaci a podpořit tak záměry obcí v oblasti péče o krajinu.

Aktuální činnost MAS Brána Brněnska, z.s. ve vztahu k OPŽP

V těchto dnech pracujeme na rozšíření Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro období 2014–2020 o programový rámec OPŽP.

Abychom správně nastavili alokace pro jednotlivá opatření v rámci změny strategie, potřebujeme znám do 15.5.2018 alespoň rámcové záměry obcí z regionu MAS. Proto v těchto dnech intenzivně zjišťujeme zájem ze strany obcí, konzultujeme možnosti podpory z OPŽP a hledáme oblasti, kde by čerpání podpory dávalo obcím smysl. Výstupem našich jednání tak budou podklady pro nastavení programového rámce OPŽP tak, aby byla zajištěna dostatečná alokace na plánované záměry.

V rámci MAS bude možné čerpat dotace na následující opatření:

4.3.2 Realizace ÚSES - podpora 100 % na nové realizace nebo 80 % na zlepšení funkčního stavu;

4.3.5 Protierozní opatření - podpora 75 % na opatření zamezující vodní nebo větrné erozi;

4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (zatím pouze v obcích nad 500 obyvatel) - podpora 60 % na zakládání či obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch.

 

V souvislosti s uvedeným uspořádala Národní síť MAS ČR ve spolupráci a Ministerstvem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny seminář ke zpracování programového rámce, ale i k vyhlašování výzev a jejich administraci.

Prezentaci ze semináře a další relevantní podklady  přikládáme k nahlédnutí níže na této stránce.

Pokud pro Vaše záměry zvažujete možnost dotace, zkuste vyplnit následující dotazník.

Jsou v něm uvedeny veškeré podporované aktivity/realizace a Vy tak budet moci získat počáteční představu o tom, zda by doatace pro Vaši věc mohla být dobrým nástrojem.

V případě zájmu o více informací, se neváhejte obracet na Miloslava Kavku na telefonním čísle: +420 604 171 798, nebo emailu: kavka@branabrnenska.cz

OPŽP

Název Typ
Sídelní zeleň - doporučení pro realizaci pdf pdf
Realizace ÚSES a protierozních opatření - doporučení pdf pdf
Prezentace k novým aktivitám OPŽP pdf pdf
Náklady obyklých opatření xlsx xlsx