Obsah stránky

Výzva MAS Brána Brněnska – OPŽP
Realizace ÚSES a Protierozní opatření

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 8.3.2019 vyhlašuje výzvu z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), zaměřenou na následující aktivity:

Realizace ÚSES:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Protierozní opatření:

  • podpora opatření zamezujících vodní erozi

  - opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  - stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  - preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

  • podpora opatření zamezující větrné erozi

  - obnova či zakládání větrolamů

Celková finanční alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 3.000.000,- Kč.
Celková finanční alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 2.000.000,- Kč.

Datum vyhlášení výzvy:                              8.3.2019
Datum zahájení příjmu žádostí:                  8.3.2019 v 9:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                3.6.2019 ve 20:00 hod

 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu - ÚSES

2.000.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu – protierozní opatření

2.500.000,- Kč

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníka kanceláře MAS - Miloslava Kavku (kavka@branabrnenska.cz, 604 171 798)