Obsah stránky

Avízo výzvy PRV č. 4

Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s. připravuje vyhlášení 4. výzvy z Programu rozvoje venkova od druhé poloviny června 2018.

Doposud byly ze strany MAS doporučeny k podpoře z Programu rozvoje venkova projekty s celkovou požadovanou výší dotace 9.856.524,-Kč. V rámci minulé výzvy z Programu rozvoje venkova nebylo však s ohledem na nastavené alokace pro jednotlivé fiche (opatření) možné podpořit všechny žadatele, kteří o dotace projevili zájem.

MAS Brána Brněnska z.s. proto intenzivně pracuje na možnosti co nejdříve vyhlásit novou výzvu z Programu rozvoje venkova.

! Upozorňujeme, že níže jsou uvedeny předběžné informace, které mohou být před vyhlášením výzvy změněny !

V rámci této nové výzvy bude znovu vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření) u kterých zatím předpokládáme následující rozložení prostředků pro dotace.

Číslo Fiche

Název Fiche (opatření)

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Předpokládaná alokace na výzvu

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

5.000.000,- Kč

F2

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2.121.870,- Kč

F3

Lesnická infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura

2.489.766,- Kč

F4

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

775.710,- Kč

F5

Podpora agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

3.000.000,- Kč

F7

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Článek 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

1.183.750,- Kč

Do regionu MAS tak bude možné v rámci těchto opatření rozdělit další prostředky převyšující částku 14,5 mil. Kč.

Bude možné žádat o podporu nejen pro zemědělce, ale také potravináře, lesníky a další subjekty podnikající i mimo zemědělství.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Pro aktuality a avíza výzev sledujte www.branabrnenska.cz.
Vyhlášení výzvy je plánováno na 25.6.2018. 
Příjem žádostí o podporu by pak mohl začít již 23.7.2018. 

Datum finální registrace žádostí na RO SZIF bude 31.8.2018.

Více informací o plánované výzvě a podrobnosti o jednotlivých opatřeních, které budou v rámci výzvy podporovány najdete v přiložených dokumentech.

Dokumenty se na tomto místě budou objevovat postupně, zároveň nejrychleji, jak jen to bude možné.

Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS

Ing. Petru Warzechovou (warzechova@branabrnenska.cz, 737 002 924),

Miloslav Kavku (kavka@branabrnenska.cz, 604 171 798).

Výzva PRV č. 4
pdf pdf
515 kB
pdf pdf
234 kB