Obsah stránky

Avízo výzvy PRV č. 4

Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s. připravuje vyhlášení 4. výzvy z Programu rozvoje venkova od druhé poloviny června 2018.

Doposud byly ze strany MAS doporučeny k podpoře z Programu rozvoje venkova projekty s celkovou požadovanou výší dotace 9.856.524,-Kč. V rámci minulé výzvy z Programu rozvoje venkova nebylo však s ohledem na nastavené alokace pro jednotlivé fiche (opatření) možné podpořit všechny žadatele, kteří o dotace projevili zájem.

MAS Brána Brněnska z.s. proto intenzivně pracuje na možnosti co nejdříve vyhlásit novou výzvu z Programu rozvoje venkova.

! Upozorňujeme, že níže jsou uvedeny předběžné informace, které mohou být před vyhlášením výzvy změněny !

V rámci této nové výzvy bude znovu vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření) u kterých zatím předpokládáme následující rozložení prostředků pro dotace.

Číslo Fiche

Název Fiche (opatření)

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Předpokládaná alokace na výzvu

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

5.000.000,- Kč

F2

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2.121.870,- Kč

F3

Lesnická infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura

2.489.766,- Kč

F4

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

775.710,- Kč

F5

Podpora agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

3.000.000,- Kč

F7

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Článek 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

1.183.750,- Kč

Do regionu MAS tak bude možné v rámci těchto opatření rozdělit další prostředky převyšující částku 14,5 mil. Kč.

Bude možné žádat o podporu nejen pro zemědělce, ale také potravináře, lesníky a další subjekty podnikající i mimo zemědělství.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Pro aktuality a avíza výzev sledujte www.branabrnenska.cz.
Vyhlášení výzvy je plánováno na 25.6.2018. 
Příjem žádostí o podporu by pak mohl začít již 23.7.2018. 

Datum finální registrace žádostí na RO SZIF bude 31.8.2018.

Více informací o plánované výzvě a podrobnosti o jednotlivých opatřeních, které budou v rámci výzvy podporovány najdete v přiložených dokumentech.

Dokumenty se na tomto místě budou objevovat postupně, zároveň nejrychleji, jak jen to bude možné.

Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS

Ing. Petru Warzechovou (warzechova@branabrnenska.cz, 737 002 924),

Miloslav Kavku (kavka@branabrnenska.cz, 604 171 798).

Výzva PRV č. 4

Název Typ
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 4 pdf pdf
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf
Fiche PRV č. 1 - Investice do zemědělských podniků pdf pdf
Fiche PRV č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf
Fiche PRV č. 3 - Lesnická infrastruktura pdf pdf
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf
Fiche PRV č. 5 - Podpora agroturistiky pdf pdf
Fiche PRV č. 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf
Pravidla pro MAS pdf pdf
Interní postupy MAS BB pro Programový rámec PRV pdf pdf
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů pdf pdf
Podrobný postup pro vygenorování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 pdf pdf
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf
Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu farmáře pdf pdf
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf
Příručka pro publicitu PRV pdf pdf
Příručka pro zadávání zakázek PRV pdf pdf
Soulad se strategií SCLLD - vzor povinné přílohy docx docx
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 1.1.2018 podle ČSÚ xlsx xlsx
Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku pdf pdf
Databaze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx
Otázky a odpovědi k žádostem v rámci výzvy docx docx
Avízo výzvy PRV č. 4 pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele z 10.7.2018 pdf pdf
Výzva PRV č. 4 pdf pdf