Obsah stránky

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 22712372 plánuje dne 10.07.2020 vyhlásit svou 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 

„10. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.–IROP–Cyklo/dopravní infrastruktura“

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                                10.07.2020 ve 12:00 hod
Datum zahájení příjmu žádostí:                    10.07.2020 ve 12:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                  12.10.2020 v 16:00 hod

Celková alokace výzvy (CZV):                      7 368 421,050 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:
Miloslav Kavka, vedoucí zaměstnanec SCLLD, +420 604 171 798, kavka@branabrnenska.cz 

Ing. Mgr. Jana Wildová, manažer pro IROP, +420 776 234 329, wildova@branabrnenska.cz

10. výzva IROP Cyklostezky

Název Typ
Zápis z jednání Programového výboru - výběr projektů pdf pdf
Seznam přijatých žádostí pdf pdf
Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení projektů pdf pdf
Kontrolní list formální hodnocení xlsx xlsx
Kontrolní list věcné hodnocení xlsx xlsx
Prezentace ze semináře k výzvě č. 10 pdf pdf
Pozvánka na seminář k výzvě pdf pdf
Text výzvy MAS pdf pdf
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení pdf pdf
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf
Osnova studie proveditelnosti - cyklodoprava docx docx
Interní postupy MAS pro IROP pdf pdf
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf
Text nadřazené výzvy č. 53 pdf pdf
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf
Postup pro podání žádosti v MS2014+ doc doc
10. výzva - avízo pdf pdf