Obsah stránky

Základní informace o PRV

Program rozvoje venkova (PRV) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (MAS) je možno předkládat projekty do PRV přes vyhlášené výzvy MAS. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů PRV. MAS Brána Brněnska bude vyhlašovat v programovém rámci PRV výzvy pro tato Opatření CLLD.

  • Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Maximální míra podpory může činit až 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA) celkových způsobilých výdajů projektu.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 9.000.000 Kč

  • Fiche č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Maximální míra podpory může činit 35 %  – 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu dle zpracování produktu a velikosti podniku.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 5.043.740 Kč

  • Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura

Podporovány budou investice hmotné i nehmotné, které souvisejí s budováním a rekonstrukcí lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Dále budou podporovány investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení, nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

Maximální výše podpory je 90 % způsobilých výdajů projektu.

Celková alokace pro období 2017-2020: 3.681.250,- Kč

  • Fiche č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností. Podpora je poskytovaná ve dvou režimech – blokové podmínky nebo podpora de minimis.

Maximální výše podpory je 25 % – 45 % způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 5.043.720 Kč

  • Fiche č. 5 Podpora agroturistiky

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností se zaměřením na činnosti v cestovním ruchu (agroturistice). Podpora je poskytovaná ve dvou režimech – blokové podmínky nebo podpora de minimis.

Maximální výše podpory je 25 % – 45 % způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 6.000.000 Kč

  • Fiche č. 6 Neproduktivní investice v lesích

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Maximální výše podpory je ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 3.672.510 Kč

  •  Fiche č. 7 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.

Maximální výše podpory je ve výši 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Celková výše alokace pro období 2017-2020: 1.183.750 Kč