Obsah stránky

Základní informace o OPZ

Operační program zaměstnanost (OPZ) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Řídícím orgánem OPZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. OPZ pokrývá zejména tyto oblasti: podpora zaměstnanosti, podpora rovných příležitostí žen a mužů, podpora dalšího vzdělávání, podpora sociálního začleňování a boje s chudobou, podpora adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů aj. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost pouze intervence nehmotného charakteru.

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (MAS) je možno předkládat projekty do OPZ přes vyhlášené výzvy MAS. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů OPZ. Pro tyto konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v OPZ byly Řídícím orgánem OPZ postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží pouze jako podklad pro následnou výzvu MAS Brána Brněnska. MAS Brána Brněnska bude vyhlašovat v programovém rámci OPZ výzvy pro tato Opatření CLLD.

Opatření OPZ č. 1 - Podpora sociálních služeb, sociálního začleňování

  • specifický cíl OPZ 2.3.1 – Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Opatření OPZ č. 2 - Prorodinná opatření
  • specifický cíl OPZ 2.3.1 – Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech