Obsah stránky

Informace k MAP (Místním akčním plánům) pro školy ORP Rosice:

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a

sekundárnímu vzdělávání

Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování

školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání,

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000332

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2017

 

V rámci zpracování MAP bude vytvořen řídící výbor (pro schvalování MAP) a realizační tým (fyzické zpracování MAP). Odborným garantem MAP bude systémový projekt (metodická podpora zpracovatelům MAP – konzultace, poradenská činnost, vzdělávání, metodická pomoc při zpracování MAP) – v každém kraji vznik Metodického regionálního centra (řízené MŠMT).

Pro čerpání dotací (škol) z IROP bude nutné vypracovat Strategický rámec MAP do roku 2020. Žadatelé z území ORP, pro které nebude zpracován MAP, nebudou a priori vyloučeni z možnosti podávat projekty s finanční podporou OP VVV (individuální projekty koncepční, tematické partnerství a sítě, šablony), ale pro některé oblasti dotací bude nutné pro školy mít MAP vytvořen (např. IROP – dostavba škol, rozšíření kapacity apod).

MAP by měl být zpracováván zjednodušeně ve 2 základních krocích:

– analýza území, stanovení potřeb a priorit,

– rozpracování priorit do formy opatření (tj. jak dosáhnout kýženého stavu, resp. jak vyřešit problémy v daném území).

Požadavky na školy:

  1. Školy/ředitelé i jejich zřizovatelé budou muset vydat souhlas pro žadatele o dotaci – MAS Brána Brněnska z.s. se zapojením své školy do projektu.

  2. Školy si mohou zvolit jednoho zástupce, který se bude pravidelně účastnit jednání v řídícím výboru a eventuálně i pracovní skupině ( jednání by mohly probíhat vždy ve školách, které se do projektu zapojí), půjde o schůzky první půl roku cca 1 x měsíčně 1 – 2 hodiny, následně cca 1x čtvrt roku, projekt bude trvat 1 – 2 roky.

  3. Členi řídícího výboru budou moci být z projektu finančně podpořeni např. DPP

Projektem bude podpořeno:

  • Vytvoření pracovního týmů (např. zaměstnanec MAS, zaměstnanec z ORP školství, pověřený radní, tajemník, ředitelé škol, učitelé ze škol, zaměstnanci z volnočasových aktivit, možnost zajištění místa asistenta pedagoga, školního psychologa, doučování dětí a další);

  • Režijní výdaje projektu;

Cílem projektu je nastartovat či zlepšit:

Možnosti zlepšení podmínek učení ve školách SO ORP Rosice

2) Zlepšení manažerských dovedností ředitelů škol SO ORP Rosice

3) Podpora nadaných žáků ve školách SO ORP Rosice

4) Podpora znevýhodněných žáků a jejich úspěšné začlenění do škol SO ORP Rosice

5) Systém poskytnutí metodické podpory školám SO ORP Rosice

6) Metody aktivizační formy výuky SO ORP Rosice

7) Zlepšení komunikace školy s okolím

8) Zahájení spolupráce a uzavření partnerství s aktivními subjekty v území v oblasti vzdělávání

Dojde k vybudování udržitelného systému komunikace mezi všemi účastníky procesu vzdělávání s SO

ORP Rosice a k řízenému rozvoji dalších služeb ve vzdělávání v území. Projektem bude vytvořeno

partnerství, sestaven ŘV. MAP přispěje i k sběru informací o investičních akcích škol.

V důsledku projektu dojde k:

1) Pedagogové si díky vzájemné výměně zkušeností a komunikaci při práci na projektu Místního

akčního plánu převezmou inspiraci k novým metodám výuky, komunikace se žáky i rodiči

2) Projektem tvorby Místního akčního plánu se zlepší manažerské dovednosti ředitelů škol, díky

výměně zkušeností a převzetí dovedností od lektorů a ředitelů škol, které dobře fungují

3) Dojde k nastavení postupu škol při podpoře nadaných žáků na základních školách, tato

problematika není koncepčně řešena v žádné ze škol v území SO ORP Rosice

4) Dojde k nastavení postupu škol při podpoře začlenění znevýhodněných žáků na základních

školách

5) V rámci MAP budou koncepčně zpracovány metody aktivizační výuky ve školách SO ORP Rosice, v

území budou po realizaci MAP probíhat nové aktivizační hodiny

6) Pravidelně bude probíhat výměna zkušeností s komunikací s okolím (rodinami, rodiči, veřejnosti,

neziskovými organizacemi atd.) jednotlivých škol dojde k inspiraci škol, k nastartování změn a zlepšení vlastní komunikace s okolím, zvýšení důvěry rodičů ve školu.

V projektu bude sestaven realizační tým (RT) a řídící výbor (ŘV). Do týmů se kromě zástupců škol mohou přihlásit i aktivní rodiče, vzdělávací instituce z území, zástupci spolků apod.