Obsah stránky

Stručné informace o projektu MAP Kuřim

 

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a

sekundárnímu vzdělávání

Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování

školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání,

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000311

 

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2017

Projektem dojde v SO ORP (Správní obvod obce s rozšířenou působností) Kuřim k vytvoření MAP (Místního akčního plánu) pro celkem 14 MŠ a ZŠ z území ORP Kuřim.

 

V území SO ORP Kuřim existuje reálná hrozba úbytku počtu žáků ve školách. SO ORP Kuřim se nachází v blízkosti Brna a rodiče žáků zde mají často zaměstnání. Pokud rodiče mají pocit, že jejich dětem škola nenabízí dostatečně kvalitní vzdělání, odhlašují děti z menších škol a vozí je do škol v Brně. Hrozba snižování počtu žáků ve školách je reálná v celém SO ORP Kuřim a zejména v menších školách.

 

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ, podpořit spolupráci zřizovatelů škol a ostatních

aktérů ve vzdělávání, shodnout se na prioritách ve vzdělávání v území SO ORP Kuřim a nalézt způsoby

pro budoucí aktivní a plodnou spolupráci v oblasti vzdělávání a sdílení informací.

 

Cílem projektu je nastartovat či zlepšit:

1) Možnosti zlepšení podmínek učení ve školách SO ORP Kuřim

2) Zlepšení manažerských dovedností ředitelů škol SO ORP Kuřim

3) Podpora nadaných žáků ve školách SO ORP Kuřim

4) Podpora znevýhodněných žáků a jejich úspěšné začlenění do škol SO ORP Kuřim

5) Systém poskytnutí metodické podpory školám SO ORP Kuřim

6) Metody aktivizační formy výuky SO ORP Kuřim

7) Zlepšení komunikace školy s okolím

8) Zahájení spolupráce a uzavření partnerství s aktivními subjekty v území v oblasti vzdělávání

 

Dojde k vybudování udržitelného systému komunikace mezi všemi účastníky procesu vzdělávání s SO

ORP Kuřim a k řízenému rozvoji dalších služeb ve vzdělávání v území. Projektem bude vytvořeno

partnerství, sestaven ŘV. MAP přispěje i k sběru informací o investičních akcích škol.

V důsledku projektu dojde k:

1) Pedagogové si díky vzájemné výměně zkušeností a komunikaci při práci na projektu Místního

akčního plánu převezmou inspiraci k novým metodám výuky, komunikace se žáky i rodiči

2) Projektem tvorby Místního akčního plánu se zlepší manažerské dovednosti ředitelů škol, díky

výměně zkušeností a převzetí dovedností od lektorů a ředitelů škol, které dobře fungují

3) Dojde k nastavení postupu škol při podpoře nadaných žáků na základních školách, tato

problematika není koncepčně řešena v žádné ze škol v území SO ORP Kuřim

4) Dojde k nastavení postupu škol při podpoře začlenění znevýhodněných žáků na základních

školách

5) V rámci MAP budou koncepčně zpracovány metody aktivizační výuky ve školách SO ORP Kuřim, v

území budou po realizaci MAP probíhat nové aktivizační hodiny

6) Pravidelně bude probíhat výměna zkušeností s komunikací s okolím (rodinami, rodiči, veřejnosti,

neziskovými organizacemi atd.) jednotlivých škol dojde k inspiraci škol, k nastartování změn a zlepšení vlastní komunikace s okolím, zvýšení důvěry rodičů ve školu.

 

V projektu bude sestaven realizační tým (RT) a řídící výbor (ŘV). Do týmů se kromě zástupců škol mohou přihlásit i aktivní rodiče, vzdělávací instituce z území, zástupci spolků apod.

 

Plán činnosti v projektu:

RT spolu s ŘV se soustředí na tvorbu MAP tvorbou strategického rámce a stanovení priorit (povinný výstup projektu). Současní členové RT se shodli na sestavení vlastního dotazníku, který bude směřován k rodičům předškolních dětí (bude osloveno minimálně 4-5 MŠ z území), rodičů žáků z I. stupně (bude osloveno minimálně 4-5 ZŠ z území) rodičů žáků z II. stupně (budou osloveny 2 ZŠ Kuřim a Veverská Bítýška). Dotazník bude zaměřen na otázky dostupnosti vzdělání, inkluzi, kvalitu výuky, komunikaci školy s rodiči, možnosti rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, hodnocení kvality školy, možnosti kariérového poradenství a další. Poslouží pro každou školu jako hodnocení školy zvenku oproti názorům ředitele i pedagogů a jejich vlastnímu hodnocení školy. Dotazník ukáže slabé místa každé školy, dotazník nebude zveřejňován, ani nebude složit jako soutěž škol. Výstup z tohoto dotazníku bude použit jako výchozí dokument pro výběru priorit v dokumentu MAP Kuřim a k návrhu možných činností v projektu pro jednotlivé školy.

Výstup z tohoto dotazníku bude použit jako výchozí dokument pro první jednání s řediteli škol a

zřizovateli a poslouží k dalšímu výběru priorit MAP Kuřim a směřování zaměření témat při setkávání,

workshopech atd.