Obsah stránky

Hledáme externího odborníka pro zpracování posudků k hodnocení přijatelnosti a věcnému hodnocení projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí

středa, 22. květen 2019 // MAS informuje

Poptáváme hodnotitele k opatřením na realizace ÚSES a realizace Protierozních opatření. Nabízíme spolupráci formou DPP, případně na fakturu.

Text // Miloslav Kavka


Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Hledá externího odborníka pro zpracování posudků k hodnocení přijatelnosti
a věcnému hodnocení projektů v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Můžete nabídnout své odborné znalosti při posuzování záměrů žadatelů?

Splňujete zároveň níže uvedené požadavky na hodnotitele alespoň u jednoho opatření?


Pokud ano, pošlete nám svůj strukturovaný životopis, a informaci o Vašich zkušenostech s hodnocením projektů do 7.6.2019.

Kontaktní osoba: Miloslav Kavka, tel.: 604 171 798  email: kavka@branabrnenska.cz

Odměna 3150,-Kč/posudek k věcnému hodnocení a 1000,- Kč/posudek k hodnocení přijatelnosti

Požadavky na hodnotitele

Tematické zaměření opatření: Realizace ÚSES
4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
  • orientace v péči o dřeviny (zejména výsadba + následná péče, vhodnost navržených druhů ve vztahu ke stanovišti a autochtonnosti, optimální velikost výpěstků apod.)
  • orientace ve vybraných tématech Standardů péče o přírodu a krajinu AOPK ČR
  • orientace a práce s Náklady obvyklých opatření MŽP (používané k hodnocení kritéria Hledisko přiměřenosti nákladů)
  • orientace v platné územně plánovací dokumentací nebo plánu komplexních pozemkových úprav (mapách i textové části)
  • orientace v mapové aplikaci MapoMat, zejména tematické úloze Podklady pro OPŽP

 

Tematické zaměření opatření: Protierozní opatření
4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
  • orientace v Návrzích opatření na zemědělské půdě typu TPE (uvedeno na portálu http://vodavkrajine.cz/mapove-kompozice)
  • orientace ve vegetačních prvcích (zatravnění a péče o dřeviny, zejména výsadba + následná péče, vhodnost navržených druhů ve vztahu ke stanovišti a autochtonnosti, optimální velikost výpěstků apod.)
  • orientace ve vybraných tématech Standardů péče o přírodu a krajinu AOPK ČR
  • orientace a práce s Náklady obvyklých opatření MŽP (používané k hodnocení kritéria Hledisko přiměřenosti nákladů)
  • orientace v mapové aplikaci MapoMat, zejména tematické úloze Podklady pro OPŽP

Vložený dokument

Hledáme externího hodnotitele pdf pdf 161 kB