Obsah stránky

Co nás čeká v IROP od příštího roku?

úterý, 11. květen 2021 | MAS informuje
V letošním roce završíme programové období 2014-2020 a od roku 2022 budeme v IROP naplňovat novou strategii. Všechny potenciální žadatele, i nás na MASce, přirozeně nejvíce zajímá, co bude podle nových pravidel možné podpořit. Pokud zvažujete podání projektu přes MAS v některé z níže uvedených aktivití budeme rádi, pokud nám svůj záměr sdělíte. Pomůže nám to směrovat strategii MAS do oblastí podpory, které jsou v regionu opravdu potřebné. Spojit se s námi můžete přes email wildova@branabrnenska.cz nebo tel. 776 234 329.

Informace, které k nám přicházejí z MMR, jsou zatím pouze předběžné a obecné. Na přesné podmínky  čerpání dotací si musíme ještě počkat. Neznáme ještě ani výši příspěvku pro jednotlivé žadatele. Pravděpodobně bude nižší než stávajících 95%, očekávat lze 80 – 85% dotace na projekt.  Jisté je, že podporované aktivity musí odpovídat  strategii CLLD Místní akční skupiny  Brána Brněnska, z.s.

Některé aktivity byly podporovány již v současné době. Jedná se například o zvyšování bezpečnosti v dopravě, infrastrukturu pro cyklistickou dopravu nebo pro mateřské a základní školy. Nově budou moci být projekty v rámci MAS budou zaměřené také na revitalizaci zapsaných kulturních památek nebo na revitalizaci veřejných prostranství. Konkrétní pravidla zatím nejsou definována ani ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Pokud zvažujete podání projektu přes MAS v některé z níže uvedených aktivití, budeme rádi, pokud nám svůj záměr sdělíte. Pomůže nám to směrovat strategii MAS do oblastí podpory, které jsou v regionu opravdu potřebné. Spojit se s námi můžete přes email wildova@branabrnenska.cz nebo tel. 776 234 329.

V následujícím přehledu je uveden seznam aktivit podporovaných z IROP v budoucím programovém období:

 Bezpečnost v dopravě

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
 • zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
 • doplňková aktivita: rekonstrukce místních komunikací.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 •  výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;
 •  realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

 Revitalizace veřejných prostranství

 • staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích
 •  realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);
 •  revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura. 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů

kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

 •  výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 •  navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS; o zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí; o vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupin

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

 •  podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 •  budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 •  vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
 • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
 • rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • doplňková aktivita: doprovodná infrastruktura zázemí školy.

 Infrastruktura pro sociální služby

 •  infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách.

 Revitalizace kulturních památek

 • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, parky u památek;
 • doplňková aktivita: parkoviště u památek.

Zásada: Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka.

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

 •  revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci  a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

 • výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 •  budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení);
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení; propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;  rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;  doplňková aktivita: parkoviště.