Obsah stránky

Aktuální možnost žádat o dotace z Programu rozvoje venkova

pátek, 24. květen 2019 // MAS informuje

27.5.2019 vyhlašuje MAS Brána Brněnska, z.s. výzvu z Programu rozvoje venkova

Text // Miloslav Kavka


Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. informuje, že od pondělí 25. května je vyhlášena

6. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Příjem žádostí bude probíhat od 1.7.2019 do 22.7.2019

Podrobné informace o Výzvě naleznete ZDE.

Výzva je zaměřena na následující opatření:

  • Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Maximální míra podpory může činit až 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA) celkových způsobilých výdajů projektu.

Celková výše alokace: 2.172.525,- Kč

  • Fiche č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Maximální míra podpory může činit 35 %  – 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu dle zpracování produktu a velikosti podniku.

Celková výše alokace: 4.664.256,- Kč

  • Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura

Podporovány budou investice hmotné i nehmotné, které souvisejí s budováním a rekonstrukcí lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Dále budou podporovány investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení, nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

Maximální výše podpory je 90 % způsobilých výdajů projektu.

Celková alokace: 1.627.721,- Kč

  • Fiche č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností. Podpora je poskytovaná ve dvou režimech – blokové podmínky nebo podpora de minimis.

Maximální výše podpory je 25 % – 45 % způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku.

Celková výše alokace: 2.121.094,- Kč

  • Fiche č. 5 Podpora agroturistiky

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností se zaměřením na činnosti v cestovním ruchu (agroturistice). Podpora je poskytovaná ve dvou režimech – blokové podmínky nebo podpora de minimis.

Maximální výše podpory je 25 % – 45 % způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku.

Celková výše alokace: 6.000.000,- Kč

  • Fiche č. 6 Neproduktivní investice v lesích

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Maximální výše podpory je ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Celková výše alokace:3.672.510,- Kč