Obsah stránky

Aktuálně v projektu MAP Rosice II

 

23. a 28.11.2018_________________________________________________________________

Seminář - Cílevědomě, zdravě a hravě, Rok jde pořád dokolečka, Já, ty my s ním

S ohledem na značný zájem o akci ze strany pedagogických pracovníků z území ORP Rosice a s ohledem na zajištění co největšího dopadu akce byl seminář v realizován ve dvou termínech tak, aby skupina účastníků nepřesáhla 20 osob.

Seminář, vedený zkušenou lektorkou, Mgr. Hankou Švejdovou, byl zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dětí, uplatňování vhodných metod a naplňování prožitkového učení v praxi při práci s dětmi v MŠ. V neposlední řadě byl seminář také zaměřen na propojení dětí a rodičů s činnostmi v MŠ.

Lektorka nabídla motivační techniky, které pomohou udržet rytmus činností s dětmi, praktické hry a aktivity umožňující okamžité spojení slova s akcí a reagující na potřebu pohybu, činnosti, bezpečí a důvěry s cílem naučit se něco nového, ale zároveň plnohodnotně podporovat sociální učení.

Zároveň byla probírána metodika rolové hry s nejmladšími dětmi s prostorem pro integraci metod z dalších oblastí rozvoje dítěte (pohybové, kognitivní, výtvarné, pracovní, jazykové atd.), vhodné formy, techniky a metody práce s předškolními dětmi.

Celý seminář a veškeré jeho aktivity byly zaměřeny i na to, jak zapojit do vzdělávání i děti se zvláštními potřebami.

 

8.11.2018_______________________________________________________________________

Skupinové setkání v rámci zahájení projektu, otevření tématu komunikace a rovných příležitostí, možnosti zapojení veřejnosti do rozvoje vzdělávání v regionu

Dne 8. 11. 2018 se uskutečnilo společné setkání, skupinový workshop na téma podpory vzájemné komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli. Setkání bylo skvělou příležitostí pro vzájemné poznání, sdílení zkušeností, rozdílných pohledů a rozvoj dialogu mezi rodiči, členy pracovních skupin a členy Řídícího výboru.

Pod vedením zkušené lektorky se podařilo otevřít téma, které se bezprostředně týká všech zainteresovaných aktérů v procesu vzdělávání a povzbudit přítomné k další práci na společném cíli dalšího rozvoje kvalitního vzdělávacího systému, který se zajímá o potřeby i těch, kteří je v danou chvíli třeba neumí pojmenovat, nebo prosadit. 

Účastníkům setkání byla nabídnuta možnost přihlásit se do pracovní skupiny pro rovné příležitosti a stejně tak byly vyzvání k šíření této příležitosti, jak se aktivně zapojit do rozvoje vzdělávání v regionu.

Seminář byl pozitivně hodnocen a díky otevřenosti účastníků a lektora došlo k pozitivnímu zahájení projektu.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. jednání Řídícího výboru MAP

Dne 8. 11. 2018 po ukončení workshopu na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli následovalo první setkání Řídícího výboru v rámci projektu MAP Rosice II.

Jednání bylo veřejné a mohli se do něho zapojit i účastníci právě ukončeného workshopu, které zaujala možnost dozvědět se více, nebo se dokonce připojit k platformě, která se věnuje rozvoji vzdělávání v území.

Řídící výbor přijal svůj statut a odsouhlasil svůj jednací řád.

Byly ustaveny pracovní skupiny a otevřena možnost jejich rozšíření o další zájemce.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na společnou diskuzi a skupinový workshop na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli. Akce se bude konat v rámci zajájení projektu MAP Kuřim II a vedle možnosti sdílet zkušenosti a posunout téma zase o kousek dál, bude představena i možnost, jak se systematoicky zapojit do ovlivňování kvality vzdělávání v regionu.

PDF verze plakátu pro lepší čtení a ke stažení.

 

6.11.2018_______________________________________________________________________

Seminář - "Umíme se domluvit, Komunikační typy a jejich praktické každodenní využití nejen pro pedagogy"

6.11.2018 probehl ve Zbraslavi vzdělávací a praktický seminář vedený zkušenou lektorkou Vlastou Křenovskou.

Lektorka nabídla unikátní pohled na komunikaci s dětmi a s účastníky probírala, jak znalost komunikačních typů může usnadnit život pedagoga.
Účastníci se pak věnovali tématu, jak jednoduše porozumět a pochopit sám sebe i své žáky.

Pedagogové byli seznámeni se základní typologií podle komunikačních typů.

Znalost komunikačních typů přináší rychlé pochopení protějšku, se kterým chceme komunikovat, umožní snadněji řešit konflikty a pomůže vyřešit opakovaná nedorozumění.

Metody a praktiky popisované na semináři jsou ověřeno také pro práci s dětmi s ADHD.

 

30.10.2018______________________________________________________________________

„HRAVÉ SEBEPOZNÁNÍ“ - workshop na podporu rovného přístupu ve vzdělávání

V rámci rozvoje tématu rovných příežitostí ve vzdělávání proběhl seminář vedený zkušenou lektorkou a zároveň učitelkou MŠ, paní Alenou Řehorovou.
Hlavním programem semináře s názvem "Hravé sebepoznání" byly sebepoznávací aktivity z oblasti osobnostního rozvoje a rovného přístupu ve školství.

Cílem semináře bylo rozvinout práci s emocemi a propojit ji s komunikačními dovednostmi s rovněž se zohledněním oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání.
S pomocí aktivit zaměřených na objevení kreativity, tvořivosti a trénink komunikačních dovedností se podařilo rozvíjet otevřenost k prožitkům jak vlastním, tak druhých lidí.

Díky lepšímu porozumění sobě bylo pak možné zaměřit se i na empatickou orientaci v mezilidských vztazích. Na akci se propojili učitelé, rodiče a pracovníci z neziskových skupin.

Účastníkům setkání byla rovněž představena možnost přihlásit se do pracovní skupiny pro rovné příležitosti a stejně tak byly vyzvání k šíření této příležitosti, jak se aktivně zapojit do rozvoje vzdělávání v regionu.

 

5.10.2018_______________________________________________________________________

„Proč se lidé dělí na vítěze a skorovítěze?“ 

Dne 5.10.2018 proběhl na Zámku v Kuřimi seminář vedený lektorem PhDr. Markem Hermanem. Pedagogové z území ORP Rosice na něm společně uvažovali a objevovali, jakým způsobem se buduje klima ve třídě, proč je důležitá atmosféra vztahů a proč k učení nutně potřebujeme znát doslova „technologii“ neohrožujícího prostředí.

Seminář byl rovněž zaměřen na práci pedagoga s pravidly.
Seminář vedl účastníky k zamyšlení nad tím, proč a jak pracujeme s pravidly. Jak se pravidla tvoří a jaké mají zákonitosti.

Dále měli přítomní možnost do hloubky se seznámit s teorií oslovění pravé hemisféry a s teorií o 7 klíčových slovech pro proces učení.