Obsah stránky

 

IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU

KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje, IČ: 72048301, Sídlo: 679 13 Sloup 221

NÁZEV PROJEKTU

 

Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020

 

LOKALIZACE PROJEKTU

 

Území místních akčních skupin se sídlem v Jihomoravském kraji.

HLAVNÍ CÍL

 

Zvýšení resilience (adaptace) Jihomoravského kraje na klimatickou změnu – vzděláváním a aktivizací místního obyvatelstva v rámci MAS JMK, bude naplňován 2 aktivitami:

a) aktivizace zaměstnanců MAS školením pro zvýšení absorpční schopnosti potenciálních žadatelů EU dotací v území MAS Jmk a podporou zaměstnanců MAS

                 

b) aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě

 

CÍLOVÉ SKUPINY

 

1. zástupci veřejného sektoru: starostové obcí, zástupci škol, ostatní veřejné organizace, DSO

2. zástupci soukromého sektoru: podniky, poskytovatelé služeb, zemědělci, lesníci

3. zástupci neziskového sektoru: spolky, nevládní organizace, např. hasiči, zahrádkáři, myslivci, sportovci

4. zaměstnanci a členové MAS

POPIS PROJEKTU (úvod, popis cílů a účelu, aktivity projektu, popis výsledků, výstupů a indikátorů)

            Na území Jmk působí 18 MAS, polovina úspěšně realizovala svou strategii z období 2007-2013. Všechny MAS předložily žádosti o standardizaci MAS řízenou MZe, dokončují a komunitně projednávají strategie na období 2014-2020, jenž budou předkládat na MMR. Toto přechodné období MAS vnímají jako příležitost pro bližší spolupráci spolu navzájem a také s vedením svého kraje.

            MAS Jmk, vnímají snahu některých organizací konkrétně pojmenovat místní projevy klimatických změn na svých územích a hledat řešení, jak se těmto změnám přizpůsobit, či předcházet důsledkům klimatických změn. MAS podporují snahu Celostátní sítě pro venkov i vedení Jihomoravského kraje věnovat pozornost nejvýznamnějším klimatickým důsledkům v Jmk – sucha, povodně, eroze půdy.  Jedním z řešení je ozelenění krajiny realizací projektu s  názvem: „Milion stromů pro Jihomoravský kraj“, tedy výsadbou stromů vhodných odrůd v krajině. Tento projekt, kterému bude rozumět i široká veřejnost, by mohl být velkým společensky pozitivním vzestupem aktivity veřejnosti. MAS by chtěly v tomto dlouhodobém společensky i ekologicky prospěšném projektu hrát svou přirozenou roli.

            MAS se zabývají taktéž přípravou nového dotačního období EU. Sledují změny strategií, priorit a cílů a hledají možnosti, jak především sebe a pak také potencionální uchazeče o dotaci připravit, zaktivizovat a vzdělat. Přestože proces využití dotací není zcela bezproblémový, je důležité tyto problémy pojmenovat, přispět k řešení, ale hlavně nepolevit v základní roli MAS – aktivizovat aktéry v území, komunikovat s veřejností venkova včetně potenciálních žadatelů o dotaci.

a) aktivizace zaměstnanců MAS školením pro zvýšení absorpční schopnosti potenciálních žadatelů EU dotací v území MAS Jmk

 

Účel:

·         Zahájit realizaci projektů co nejrychleji po schválení programů

·         Snížit administrativní zátěže spojené s přípravou a realizací projektů pro žadatele

·         Identifikovat a roztřídit projektové záměry

·         Osvojit si vzdělávacím procesem nová pravidla Operačních programů v období 2014-2020 (IROP, Zaměstnanost, ŽP, VVV, PIK, PRV) v roce 2015 a 2016

·         Seznámit se s novými pravidly (zákony) v oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory, fundraisingu NNO, základy účetnictví apod.

Aktivity  

·         Série informačních školení dle OP a dalších okruhů (facilitace a měkké dovednosti – MAP, veřejné zakázky, veřejná podpora, účetnictví, fundraising, řízení NNO)

·         Zpracování projektových listů a šablon

·         Vytvoření a podpora partnerské sítě na krajské úrovni (vybudování krajského rozvojového partnerství pro přípravu a realizaci projektů, nastavení spolupráce)

·         Vzdělávání aktérů potenciálně zapojených do přípravy a realizace strategií i projektů spolufinancovaných z prostředků EU

Výsledky:

Připravené a vzdělané týmy MAS Jmk včetně nových zaměstnanců pro maximální využití programů EU v území Jihomoravského kraje

Výstupy:

Vzorové žádosti projektů a šablony (OP VVV)

Školení (prezenční listiny – min 20 účastníků/akce)

Indikátory:

Osoby, které se zúčastnily kurzů – min. 20 účastníků/akce

Počet vzdělávacích školení – min. 6

Počet vzorových projektových žádostí a šablon – min 4 ŽOD, šablony OP VVV – min. 3

    

    

b) aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě

Aktivity:

·         zjištění a sběr údajů o možnostech výsadby a sadebním materiálu 

·         připravit granty a projekty na výzkum a pokusné množení, udržení genofondu  - Mendelu Lednice, Mendelu Brno - gestor MAS Strážnicko

·         kvalitní společenská propagace cílená na mladé, rodiny, obce, zemědělce  –  facebook, www s počítadlem a red. přístupem, radio, televize hapeningy,atp. - každá MAS   

·         souběžně prosazovat (kde jsou vinohrady) ekologické a environmentální vinařství, koordinace malovinařů a zahrádkářů - ovocnářů, vinařská gastronomie a krátké řetězce v místě,

·         iniciovat množení stromků – pěstební školky – stávající i nově vzniklé podniky z projektů - každá MAS 

·         iniciovat pilotní projekty výsadeb - každá MAS, s realizací výsadeb od r. 2016

·         iniciovat pilotní projekty užití ovoce – malé sušárny, moštárny (vč.šťáv a koncentrátů), výrobny marmelád (vč. želé), malé ovocné lihovary (vč. macerátů) - každá MAS, s realizací od r. 2016

·         iniciovat pilotní projekty propagace ovoce v cestovním ruchu - komplexní gastronabídka, slavnosti obcí – Boleradice, Velké Pavlovice, Hustopeče, Hrušky…. spojit s propagací vína (vždyť víno je produkt ovocného keře) - každá MAS, s realizací od r. 2016

·         připravit na dotační tituly další výsadby ovocných dřevin do krajiny Jižní Moravy  - každá MAS od 2018

·         připravit realizace dalších projektů užití a propagace ovoce v JMK - každá MAS

 

Výstupy

  •  Souborná zpráva z MAS, která popisuje daný region a jeho připravenost k realizaci programu (souhrn výstupů z výše uvedených aktivit), max 10 stran včetně foto,

Přínos projektu:

·         území JMK má řadu problémů v krajině i ve vztahu místních s územím, které by mohl program řešit, jak je řečeno v cíly projektu;

·         řada MAS má zpracované studie a i realizované pilotní aktivity na toto téma, ovšem pro vliv na krajinu je potřeba plošný záběr;

·         řada obcí má tradici v pěstování ovoce, často ovocný název nese i ve svém jménu obce, či ve jménu tratí v katastru… řada obcí má špatnou údržbou ohrožené či naopak neudržované pozemky v katastru;

·         stromy jsou živé organismy s velkým vlivem na okolí – vytváří díky své dlouhověkosti a velikosti i biotopy pro další rostliny a živočichy a mikroklima – zvlhčují a ochlazuji okolí až o 50%, ovocné stromy navíc dávají užitné ovoce

·         tento typ odpovídá naplňování strategiím rozvoje JMK (v CR, zaměstnanosti, péči o krajinu ..)

 

Další zajištění projektu (následně programu) :

  • vedení a koordinace projektu - KS NS MAS

aktivizace v území je vedena pracovníkem MAS v rozsahu:

·         koordinace s realizací USES, UPD , KPÚ s obcemi a podnikateli – jednotlivé MAS

·         koordinace s Pozemkovým úřadem (pozemky státu), propagace a finanční spolupráce  - JMK

·         koordinace kvality výsadeb, jejich význam a užití – Mendelu, Ovocnářská unie, Ovocnářský ústav Holovousy, výzkumný projekt

Další spolupráce:

  • výsadby divokých ovocných dřevin do okrajů lesů u lesních cest atp. – koordinují obce a LČR
  • svázat program s aktivitami na propagaci vína a na podporu pěstování užitných a léčivých bylin a pěstování tématické zeleniny – okurky, zelí, chřest, česnek  - vybrané MAS,

 

finanční zajištění

    2015 - dotace  JMK (na přípravu a, propagaci, koordinaci  v MAS),

·         od 2016 PRV (Opatření - diversifikace zem. činnosti, podnikatelé); OPŽP (podpora biodiversity, výsadby na nelesní půdě), IROP (školy, sociální podnik aj.) – nositelé konkrétních projektů pro naplnění programu jsou všichni případní partneři programu -  MAS, JMK, Mendelu a další

·         odbyt ovoce a výrobků z něj – především miniprovozy v rámci krátkých řetězců –  zařízení obcí, JMK – školy, DPS, nemočnice.., pro korodinovaný (destinační management) místní cestovní ruch – infocentra, pohostinství, ubytování..

 

ROZPOČET

·         aktivita ·         rozsah 2015 Kč ·         rozsah 2016 Kč ·         celkové náklady 2015-2016 Kč
  • Školení a vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity MAS
         
  • Aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě
 
Náklady vzdělávacích seminářů: Lektorné včetně přípravy učebních textů 60 000 Tisk, nájem, občerstvení   Fakturace mezd MAS 18 á 40 000 celkem: 720 000   Koordinace projektu a KS NS MAS Jmk ve směru k MAS i KÚ Jmk 60 tis Náklady vzdělávacích seminářů: Lektorné včetně přípravy učebních textů 60 000 Tisk, nájem, občerstvení   Fakturace mezd MAS 18 mas á 40 000 celkem: 720 000   Koordinace projektu a KS NS MAS Jmk ve směru k MAS i KÚ Jmk 120 tis        

   120 000

     30 000

1 440 000

   180 000

 

Celkem: 1 770 000