Elektronický zpravodaj Místní akční skupiny Brána Brněnska

Integrovaný regionální operační program

Dotační možnosti IROP

V rámci programu IROP jsou v současné době vyhlášeny 3 výzvy MAS. Dne 17.9.2018 byla vyhlášena výzva na podporu komunitních center a sociálních služeb. Příjem žádostí o podporu končí 29.10.2018. Dále byly dne 15.10.2018 vyhlášeny dvě výzvy, a to na podporu dopravy a cyklodopravy. Příjem žádostí bude ukončen 17.12.2018.

V případě zájmu o podrobnější informace k jednotlivým výzvám kontaktujte manažerku MAS Ing. Petru Warzechovovu, +420 737 002 924, warzechova@branabrnenska.cz.

Základní informace k připravované výzvě č. 2 MAS BB zaměřené na Komunitní centra:

Datum vyhlášení výzvy/příjem žádostí: 17.9.2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 29.10.2018

Celková alokace výzvy: 26 225 250 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000,00 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 6 000 000,00 Kč.

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
Aktivita Rozvoj komunitních center

Způsobilé výdaje:
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • stavby, rekonstrukce a úpravy objektů, či zázemí pro poskytování sociální služby
 • nákup pozemků a staveb
 • pořízení vybavení
 • pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb
 • nákup pozemků a staveb
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb

Základní informace k připravované výzvě č. 3 MAS BB zaměřené na Dopravu:

Datum vyhlášení výzvy/příjem žádostí: 15.10.2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 17.12.2018

Celková alokace výzvy: 26 070 300 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 000,00 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 6 000 000,00 Kč.

Aktivita Terminály a parkovací systémy
Aktivita Bezpečnost dopravy

Způsobilé výdaje:
Aktivita Terminály a parkovací systémy

 • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů

Aktivita Bezpečnost dopravy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší

Základní informace k připravované výzvě č. 4 MAS BB zaměřené na Cyklodopravu:

Datum vyhlášení výzvy/příjem žádostí: 15.10.2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 17.12.2018

Celková alokace výzvy: 29 070 300 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000,00 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 6 000 000,00 Kč.

Aktivita Cyklodoprava
Způsobilé výdaje:

Aktivita Cyklodoprava

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací
 

 Operační program Zaměstnannost

Aktuality a Informace k připravované výzvě

5.10.2018 byl ukončen příjem žádostí v rámci výzvy MAS Brána Brněnska, z. s. - Sociální služby a sociální začleňování II.

Přijali jsme jednu žádost o podporu v celkové výši 5.100.000,-  Kč. U žádosti byl zahájen proces hodnocení.

Další plánované výzvy:

V roce 2019 MAS vyhlásí výzvu na Prorodinná opatření, v rámci které bude možné získat podporu na
Příměstské tábory a Dětské skupiny

Základní informace k připravované výzvě OPZ č 5: MAS Brána Brněnska, z.s. – Prorodinná opatření III.

Celková předpokládaná alokace výzvy: 857 852,5 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 400 000,00 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 857 852,5 Kč.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 28.2.2019

Podporované aktivity:

 • Příměstské tábory
 • Dětské skupiny

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte manažera MAS, 
Miloslava Kavku, +420 604 171 798, kavka@branabrnenska.cz

 

Program rozvoje venkova

Administrace Výzvy č. 4 z PRV

23.8.2018 byl ukončen proces hodnocení a výběru projektů ze strany MAS v rámci Výzvy č. 4 z PRV

Na MAS byly podány žádosti od 15 zájemců o dotaci. Z toho mohla MAS s ohledem na přidělené finanční prostředky doporučit k podpoře 13 žádostí o podporu ve celkové výši 5.904.875,- Kč.

Podrobná tabulka vybraných a nevybraných žádostí o dotaci je k nahlédnutí na našich stránkách, zde.

Žádosti byly k 31.8.2018 zaregistrovány na RO SZIF. Momentálně u nich probíhá fáze zadávání výběrových řízení a další administrace ze strany SZIF.

Operační program Životní prostředí

Informace k připravovaným výzvám

Intenzivně připravujeme vyhlášení výzev z Operačního programu Životní prostředí.

Výzvy budou vyhlášeny nejpozději 28.2.2019. Příjem žádostí bude probíhat minimálně do konce května 2019, tak aby bylo všem zájemcům umožněno připravit veškeré nezbytné přílohy žádosti.

Na podporu projektů je připraveno celkem 10.000.000,- Kč rozdělených mezi následující opatření

Sídelení zeleň – 60% dotace  a celková alokace 5.000.000,- Kč

 • Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální náklady na projekt: 4.000.000,- Kč

Na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů.

Biocentra a biokoridory ÚSES – až 100% dotace a celková alokace 3.000.000,- Kč

 • Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální náklady na projekt: 2.000.000,- Kč

100% dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.

80% dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Protierozní opatření – 80% dotace a celková alokace 2.000.000,- Kč

 • Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální náklady na projekt: 2.500.000,- Kč

Na opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku. Dále obnova vegetačních protierozních prvků a preventivní opatření v podobě zakládání mezí, remízků k předcházení povrchovým odtokům vody

Projekty na obnovu či zakládání větrolamů
 

Další informace a podklady naleznete zde, na našich stránkách. 

V případě zájmu o podrobnější informace k jednotlivým opatřením kontaktujte manažera MAS, 
Miloslava Kavku, +420 604 171 798, kavka@branabrnenska.cz

Stručné informace o činnosti MAS Brána Brněnska, z.s.

Znázornění objemu žádostí, která MAS administrovala a doporučila k podpoře

V tuto chvíli se jedná o přehled žádostí o dotace z území MAS, které prošli administrací na straně MAS a byly předány příslušným řídícím orgánům k závěrečnému ověření způsobilosti.

Jakmile bude ukončen proces administrace na straně veškerých Řídících orgánů, zveřejníme přesná čísla ohledně prostředků, které se podařilo v našem regionu skutečně přidělit žadatelům.

Prozatím tedy znázornění, o jaké prostředky se prostřednictvím MAS zatím podařilo požádat.

Střednedobé zhodnocení SCLLD

Výzva ke konzultaci zvažovaných projektových záměrů

MAS Brána Brněnska, z.s. informuje, že počátkem roku 2019 proběhne tzv. střednědobé zhodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která je základním podkladem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU.

V rámci střednědobého zhodnocení bude možné měnit finanční plány jednotlivých operačních programů (IROP, OPZ, PRV), případně přesouvat prostředky mezi jednotlivými opatřeními.

V případě, že v budoucnu plánujete čerpat dotace v rámci MAS z některého z operačních programů, doporučujeme konzultovat vaše projektové záměry s manažery MAS. Vaše záměry budou cenným podkladem pro případné změny finančních plánů a jednotlivých opatření v SCLLD MAS. Bude tedy vyšší pravděpodobnost možnosti finanční podpory ze strany MAS.

MAS Brána Brněnska, z.s. připravuje

„Setkání starostů a členů MAS“

Dne 13. 12. 2018 proběhne ve Svatojakubském pivovaru (Hluboké) „Setkání starostů a členů MAS“. V rámci setkání proběhnou dva semináře – jeden zaměřený na právní rámec obcí, druhý zaměřený na řešení konfliktních situací (účastníci si budou moci vybrat, kterého semináře se chtějí zúčastnit). Zaměstnanci MAS s vámi budou během průběhu celé akce připraveni konzultovat vaše projektové záměry, dotační možnosti či jiné formy spolupráce.

Oficiální pozvánka bude rozeslána, jakmile budeme mít k dispozici všechny podrobnosti akce.

MAS Brána Brněnska, z.s. zve nejen učitele na:

Semináře pořádané v rámci projektů Místních akčních plánů vzdělávání

Plakáty se po rozkliknutí zvětší a umožní Vám se rovnou na vybranou akci přihlášit.

Projekt technické školky

Aktuality

Manažeři MAS Brána Brněnska, z. s. úspěšně navázali na předchozí práci z minulých let. Během roku 2017 se na projekt Technické školky podařilo získat akreditaci z MŠMT, č. j. 24997/2017. Díky tomu je možné nabízet akreditovaná školení pro školy, které o projekt projeví zájem.

Během loňského a letošního roku jsme vyškolili nové mateřské školy z území ORP Šlapanice, a z území Kopřivnice, které se do projektu Technické školky chtějí zapojit. Manažeři MAS zde uspořádali praktické školení, kde byly pedagogickým pracovníkům vysvětleny základní principy projektu.
Pedagogové zde mohli zároveň pracovat a učit se tak praktickým dovednostem, jako např. výroba plachetnice, letadla apod.

Díky možné podpoře z navazujícího projektu MAP II bude zřejmě možné tento projekt znovu „rozběhnout“ s dalšími zájemci, připravit nové úlohy, vybavit další školky a školy, které mají zájem o technické vzdělávání.

Projekt hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, umožňuje podporovat a rozvíjet zejména:

 • Technické myšlení (prostřednictvím úloh z technických oborů – stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika),

 • Tvořivost (za využití poskytnutých a nakoupených materiálů a pomůcek, které budou z projektu dodány),

 • manuální zručnost (pomocí využití různého pracovního nářadí, stolků a ponků, které budou z projektu dodány),

 • verbální schopnosti (díky nové technice – dataprojektoru, notebooku, plátnu, které jako fungující set dodaný z projektu umožní obhajobu vlastní práce a nápadů dětí).

Webové stránky projektu: www.technicke-skolky.cz

MAS Brána Brněnska, z.s.
Křížkovského 48/2 
664 34 Kuřim
www.branabrnenska.cz

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
 Odhlásit se můžete zde