Elektronický zpravodaj Místní akční skupiny Brána Brněnska

Informujeme o aktuální příležitosti žádat o dotace

Pokud jste zemědělec, výrobce potravin či krmiv,  podnikáte v lesnictví nebo jste držitelem lesa, nebo zkrátka podnikáte na území MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci některé z těchto činností CZ – NACE: C, F, G, I, J, M, N, P, R, S

Pokud by Vás zajímala dotace na:

pořízení strojů, technologií, výstavbu nebo modernizaci budov, provozovnu, kancelář, malokapacitní ubytovací zařízení, výstavbu nebo rekonstrukci lesních cest, nebo něco jiného, můžete do 6.8.2018 podat žádosti přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci otevřené Výzvy z Programu rozvoje venkova.

Více informací zde, nebo se spojte přímo s pracovníkem MAS Brána Brněnska, z. s.,
Miloslavem Kavkou 
email: kavka@branabrnenska.cz
telefon: 604 171 798

 

Program rozvoje venkova

MAS Brána Brněnska, z. s. 28.6.2018 otevřela další příležitost žádat o dotace v rámci Programu rozvoje venkova.

Žádat mohou nejen zemědělci, ale také potravináři, výrobci krmiv, podnikatelé v lesnictví, držitelé lesů a v neposlední řadě podnikatelé působící na území MAS.

Podporu je možné použít na pořízení strojů, technologií, výstavbu nebo modernizaci budov, provozovnu, kancelář, malokapacitní ubytovací zařízení, výstavbu či rekonstrukci lesních cest a další oblasti.

Žádosti je možné podávat na MAS do 6.8.2018.
Maximální výše nákladů, ze kterých se počítá dotace je 5.000.000,- Kč.
K přerozdělení je připraveno 14.571.096 Kč rozdělených do následujících opatření.

Podpora pro zemědělce

Pokud jste zemědělec a zajímala by Vás 50 % dotace na pořízení strojů, technologií, nebo stavebních úprav a staveb, pro rozvoj rostlinné, živočišné, nebo školkařské výroby.

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření F1 – Investice do zemědělských podniků.

Podpora pro zemědělce, výrobce potravin a krmiv

Pokud jste zemědělec, výrobce potravin či krmiv a zajímala by Vás až 50 % dotace na:

 • stroje, zařízení;
 • výstavbu nebo modernizaci budov;
 • ČOV ve zpracovatelském provozu;
 • investice vedoucí ke zvyšování kvality produktů;
 • investice spojené s uváděním produktů na trh, například vybudování/rekonstrukce prodejen, pojízdná prodejna, stánky, prodej ze dvora;
 • nákup užitkových vozů kategorie N1 a N2

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření F2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Podpora pro držitele lesů

Pokud jste držitelem lesa a zajímala by Vás 90 % dotace na:

 • výstavbu lesních cest kategorie 1L a 2L;
 • rekonstrukce lesních cest, svážnic a technologických linek na lesní cesty 1L a 2L;

včetně souvisejících objektů a vybavení lesních cest, nákupu pozemků a nákladů na projekční a inženýrskou činnost

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření F3 – Lesnická infrastruktura.

Podpora pro podnikatele

Pokud podnikáte, nebo jste zemědělci a zajímala by Vás dotace až 45 % na:

 • provozovnu, kancelář, či malokapacitní ubytovací zařízení;
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení;

spojeného s podnikáním v některé z uvedených činností CZ-NACE: C, F, G, I, J, M, N, P, R, S

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření
F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, nebo v rámci opatření
F5 – Podpora agroturistiky

Podpora pro podnikatele v lesnictví a držitele lesů

Pokud jste držitelem lesa, nebo podnikáte v lesnictví a zajímala by Vás dotace 50 % na:

 • stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
 • výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření F7 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Více informací zde ,nebo se spojte přímo s pracovníkem MAS Brána Brněnska, z. s.
Miloslavem Kavkou
email: kavka@branabrnenska.cz
telefon: 604 171 798

Integrovaný regionální operační program

Základní informace k připravované výzvě č. 2 MAS BB zaměřené na Komunitní centra:

Celková alokace výzvy: 26 225 250 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000,00 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 6 000 000,00 Kč.

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
Aktivita Rozvoj komunitních center

Způsobilé výdaje:
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • stavby, rekonstrukce a úpravy objektů, či zázemí pro poskytování sociální služby
 • nákup pozemků a staveb
 • pořízení vybavení
 • pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb
 • nákup pozemků a staveb
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb

Základní informace k připravované výzvě č. 3 MAS BB zaměřené na Dopravu:

Celková alokace výzvy: 26 070 300 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 000,00 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 6 000 000,00 Kč.

Aktivita Terminály a parkovací systémy
Aktivita Bezpečnost dopravy

Způsobilé výdaje:
Aktivita Terminály a parkovací systémy

 • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů

Aktivita Bezpečnost dopravy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší

Základní informace k připravované výzvě č. 4 MAS BB zaměřené na Cyklodopravu:

Celková alokace výzvy: 29 070 300 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000,00 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 6 000 000,00 Kč.

Aktivita Cyklodoprava
Způsobilé výdaje:

Aktivita Cyklodoprava

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací

Předpokládaný termín vyhlášení uvedených výzev je podzim 2018.
Upozorňujeme, že uvedené informace se mohou ještě měnit.
Kontakt:
Ing. Petra Warzechová 
email: warzechova@branabrnenska.cz
telefon: 737 002 924

Stručné informace o činnosti MAS Brána Brněnska, z.s.
v roce 2018 

Realizace SCLLD Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Naším cílem je získat pro region naší MAS zmíněnou alokaci a podpořit tak záměry obcí v oblasti péče o krajinu ve výši 10.000.000,-Kč určenou pro realizaci opatření na ochranu životního prostředí.

V rámci MAS bude možné čerpat dotace na následující opatření:

4.3.2 Realizace ÚSES - podpora 100 % na nové realizace nebo 80 % na zlepšení funkčního stavu;

4.3.5 Protierozní opatření - podpora 75 % na opatření zamezující vodní nebo větrné erozi;

4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (zatím pouze v obcích nad 500 obyvatel) - podpora 60 % na zakládání či obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch.

Během roku 2017 a 2018 se tak podařilo postupně vyhlásit následující výzvy:


Výzva OPZ č. 1: MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření
Ve výzvě, vyhlášené 18. května 2017, bylo celkem alokováno 5 366 000 Kč, určených k podpoře prorodinných opatření formou příměstských táborů a dětských skupin. 

Výzva OPZ č. 2: MAS Brána Brněnska, z.s. - Sociální služby a sociální začleňování I
Výzva byla vyhlášena ve středu 15. listopadu 2017, byla zaměřena na podporu poskytovatelů sociálních služeb a podporu komunitní sociální práce a komunitních center. Výzva MAS navazovala na výzvu OPZ č. 047. Výše alokace ve výzvě byla 10.000.000 Kč. 

Výzva OPZ č. 3: MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření II.
Výzva byla vyhlášena dne 10.1.2018. V rámci této výzvy lze podpořit příměstské tábory, dětské skupiny. Finanční alokace výzvy je 1.553.883,75 Kč. 

Výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska PRV č. 1
Celková alokace této výzvy, vyhlášené 19. května 2017, byla 5.043.750,- Kč. Její součástí bylo jediné opatření, a to Fiche č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. 

Výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska PRV č. 3
Celková alokace výzvy č. 3 činila 19.030.620,- Kč, byla vyhlášena 21. 12. 2017 a její součástí bylo celkem 6 fichí (opatření):

 1. Investice do zemědělských podniků
 2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 3. Lesnická infrastruktura
 4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 5. Podpora agroturistiky
 6. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Výzva Místní akční skupiny Brány Brněnska PRV č.4
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 25.6.2018 vyhlásila 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV). V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

 1. Investice do zemědělských podniků
 2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 3. Lesnická infrastruktura
 4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 5. Podpora agroturistiky
 6. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Celková alokace činí 14.571.096,- Kč.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS:

Ing. Petru Warzechovou
email: warzechova@branabrnenska.cz

telefon: 737 002 924

Miloslava Kavku
email: kavka@branabrnenska.cz
telefon: 604 171 798

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání

První výzva z IROP byla vyhlášena dne 31. října s celkovou alokací 24 035 150 Kč. Tyto prostředky budou využity na rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, infrastruktury základních škol, infrastruktury středních škol a infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Projekt technické školky

Manažeři MAS Brána Brněnska, z. s. úspěšně navázali na předchozí práci z minulých let. 
Podařilo se nám získat akreditaci z MŠMT, č. j. 24997/2017. Díky tomu je možné nabízet akreditovaná školení pro školy, které o projekt projeví zájem. 
Webové stránky projektu: www.technicke-skolky.cz

Informace k MAP II (Místním akčním plánům):

V listopadu 2017 byla vyhlášena výzva MŠMT na předkládání projektů v rámci MAP II, který bude navazovat a rozšiřovat již zmíněný projekt MAP. Projekt se bude realizovat po dobu 36–48 měsíců. MAS Brána Brněnska, požádala o MAP II za území ORP Kuřima ORP Rosice. Do tohoto projektu budou nově zapojeny kromě mateřských a základních školy i základní umělecké školy.

Bude možné podpořit tyto aktivity:

a) Předškolní vzdělávání a péče

b) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

c) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem

Dále bude možné podpořit i volitelná témata:

a) Podpora aktivit z místního akčního plánu

b) Polytechnické vzdělávání, tvořivost, iniciativa, podnikavost a kariérové poradenství

MAS Brána Brněnska, z.s.
Křížkovského 48/2 
664 34 Kuřim
www.branabrnenska.cz

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
 Odhlásit se můžete zde